najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Braslovče (11. 7. 2018)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Braslovče v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje, in izreklo negativno mnenje.

Proračun in obrazložitve proračuna občine za leto 2016 niso popolne, prav tako nista popolna poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter obrazložitve podatkov iz bilance stanja, kot tudi poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2016. Župan rebalansa proračuna občine za leto 2016 ni predložil Ministrstvu za finance. Občina proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti. Občina mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna in ni vzpostavila evidence o izdanih sklepih o prerazporeditvah. Pri plačilu obveznosti iz proračuna tudi ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Na področju javnih naročil je občina z izvajalcem sklenila aneks za izvedbo dodatnih, nepredvidenih in manj del po že opravljenih delih. V enem primeru od izvajalca ni pridobila ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ter v enem primeru podaljšanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Občina izvajalcu zaradi zamude pri dokončanju gradbenih del ni zaračunala pogodbene kazni ter je z izvedbo dveh postopkov javnega naročanja za istovrstna dela vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja.

Pri postopku dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam na področju športa objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi pogojev in meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev. Zapisnika o odpiranju vlog in predloga prejemnikov sredstev na področju športa niso podpisali vsi člani strokovne komisije. Pogodbe o sofinanciranju programov športa za leto 2016 niso vsebovale vseh obveznih sestavin. Sklepe o izboru prejemnikov sredstev na področju športa je izdala višja svetovalka, ne da bi jo župan za to pooblastil. Občina je izvajalcu športnega programa sredstva dodelila in izplačala pred zaključkom javnega razpisa in pred sklenitvijo pogodbe. Pri javnem razpisu na področju kulture iz dokumentacije o postopku dodelitve sredstev ni razvidno, kako je bilo pri vrednotenju vlog upoštevano eno od meril, določenih v javnem razpisu. Štirim izvajalcem kulturnih programov ter 14 prejemnikom na drugih področjih je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv. V pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Občina se je v letu 2016 dolgoročno zadolžila in sklenila sporazum, s katerim se je dogovorila za odloženo plačilo obveznosti, čeprav je z odplačilom dolga, finančnega najema in blagovnih kreditov v letu 2016 presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil. Pred sklenitvijo pogodbe o finančnem najemu ni pridobila soglasja Ministrstva za finance. S sklenitvijo dogovora o obročnem plačevanju obveznosti se je zadolžila za infrastrukturo ter se dolgoročno zadolžila s sklenitvijo pogodbe in sporazuma o obročnem plačilu, ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin. Ministrstvu za finance ni poročala o vseh pravnih poslih, ki po vsebini pomenijo zadolžitev občine. Od petih javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, do 15. 1. 2017 ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016.

Računsko sodišče je Občini Braslovče podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava na revizijsko poročilo