najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Železniki (15. 6. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Železniki v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Občina proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2015 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji. Župan proračuna in rebalansov proračuna za leto 2015 ni pravočasno predložil Ministrstvu za finance. Poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2015 ni bilo popolno, prav tako tudi obrazložitve proračuna občine za leto 2015 niso bile popolne. Občina ni šestmesečno poročala o izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev, v zaključnem računu proračuna občine za leto 2015 pa ni prikazala vseh zahtevanih podatkov.

Na področju javnih naročil je občina sklenila aneks za več dela po že opravljenih delih (izvajalcu je v letu 2015 plačala 134.530 evrov), prevzela je obveznosti v znesku 566 evrov za dela, ki niso bila naročena z naročilnico, in prepozno objavila obvestilo o oddaji javnega naročila. Poleg tega v načrtu razvojnih programov za obdobje 2013–2016 ni razdelala načrtovanih izdatkov proračuna za investicijo po letih.

Na področju izplačil dodatkov k plačam javnih uslužbencev je občina javnim uslužbencem pisno odredila delo preko polnega delovnega časa po že opravljenem delu.

Računsko sodišče je Občini Železniki podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene ugotovljene nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica RSRS