najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja in uspešnost izvajanja nalog Javnega zavoda Triglavski narodni park (6. 12. 2013)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti dela poslovanja in uspešnosti izvajanja nalog Javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2011. Javni zavod Triglavski narodni park je ustanovila Republika Slovenija za upravljanje Triglavskega narodnega parka.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2011 izreklo mnenje s pridržkom, ker pri nabavi materiala in storitev v znesku 73.968 evrov ni ravnal v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega naročanja v Javnem zavodu Triglavski narodni park. Poleg tega Javni zavod Triglavski narodni park pred plačilom storitev od izvajalca ni zahteval ustreznih podlag, določenih s sporazumom za izvajanje programa, sofinancerju projekta pa ni poročal o porabi sredstev.

Uspešnost Javnega zavoda Triglavski narodni park pri izvajanju načrtovanih nalog v letu 2011 je računsko sodišče presojalo na podlagi odgovorov na vprašanja, ali obstajajo ustrezne podlage za takšno presojo, ali in kako uspešno so bile načrtovane naloge izvedene glede na zastavljene cilje in kakšni so bili razlogi za večja odstopanja od načrtovanih ciljev v proučevanem letu. Preverilo je tudi obstoj opredeljenih ciljev za naloge iz sprejetega programa dela, poročil o izvedbi nalog, obrazložitev vodstva in strokovnih služb ter drugih podlag za preveritev uspešnosti izvedbe nalog. Ocenilo je uresničevanje ciljev za naravovarstvene naloge, varstvo kulturne dediščine, izvajanje lovsko-čuvajske službe, naloge naravovarstvene nadzorne službe, naloge, ki se sofinancirajo iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad), ter nekatere projekte. Ugotavljalo je tudi, ali je vodstvo Javnega zavoda Triglavski narodni park oziroma njegove strokovne službe obrazložilo večja odstopanja od sprejetega programa dela za posamezne naloge, vključene v preveritev.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je Javni zavod Triglavski narodni park podrobno poročal o izvedbi nalog, ki so izhajale iz sprejetega programa dela, in obrazložil tudi razloge za odstopanja od sprejetega programa dela, ni pa zagotovil ustrezne podlage za presojo uspešnosti izvedbe načrtovanih nalog. Javni zavod Triglavski narodni park za naloge iz sprejetega programa dela ni opredelil ciljev na način, ki bi omogočal presojo, ali in kako uspešno so bile načrtovane naloge izvedene glede na zastavljene cilje in ali so bili razlogi za odstopanja od načrtovanih ciljev v proučevanem letu, ki jih je navedel Javni zavod Triglavski narodni park, utemeljeni. Ker kazalniki niso bili določeni, je bila pri poročanju le v posameznih primerih omogočena primerjava, v kolikšnem obsegu so bile načrtovane naloge tudi uresničene.

Računsko sodišče je ocenilo, da je bil Javni zavod Triglavski narodni park v letu 2011 pri izvajanju načrtovanih nalog delno uspešen, saj programa dela in poročila o izvedbi aktivnosti, povezanih s posameznimi nalogami v letu 2011, ni pripravil tako, da bi lahko sledili, prepoznali in povezali tudi izvedbo posameznih aktivnosti. Javni zavod Triglavski narodni park za izvedbo nalog v programu dela ni imel postavljenih takih podlag in merljivih ciljev, da bi lahko presodili, v kolikšni meri so bili posamezni cilji iz programa dela tudi doseženi.

Računsko sodišče je Javnemu zavodu Triglavski narodni park za izboljšanje poslovanja podalo več priporočil, ki se nanašajo predvsem na sprotno spremljanje učinkov, spremljanje in uravnavanje porabe sredstev v okviru finančnih načrtov in poročanje financerjem o porabi sredstev po nalogah in projektih ter o doseženih ciljih.
RSRS