najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Upravljanje z gozdovi (21. 5. 2012)


Računsko sodišče je revidiralo smotrnost upravljanja z gozdovi v letu 2009.

Ugotovili smo, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni pripravilo strateških dokumentov, ki bi vsebovali merljive, preverljive in časovno opredeljene cilje upravljanja z gozdovi. Kljub znanim težavam v gozdarstvu ni pristopilo k pripravi sprememb Zakona o gozdovih in ni zagotovilo izvajanja gozdarskega nadzora. Za izvajanje del v gozdovih je zagotovilo bistveno manj sredstev od načrtovanih, prav tako pa ni posodobilo zastarelih normativov za dela v gozdovih in ni preučilo možnosti za doseganje večjih prihodkov od izkoriščanja državnih gozdov, v kolikor bi se oddajala dela na podlagi javnih razpisov in ne na podlagi dolgoletnih koncesij.

Zavod za gozdove pri spodbujanju izvajanja poseka ni bil uspešen, saj je s svojim delovanjem zagotovil izvedbo le 66 odstotkov možnega poseka, obseg nedovoljenega poseka pa znaša kar 27 odstotkov celotnega poseka v RS, čeprav ga je zavod evidentiral le 2 odstotka. Zavod ni zagotovil usklajenega načrtovanja ukrepov gospodarjenja z gozdovi, saj ni vzpostavil ustreznega informacijskega sistema, zaradi nejasne pravne podlage pa je naročnikom del zaračunaval storitve, ki so bile že plačane iz proračuna.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ni bil uspešen pri prenosu gozdov na sklad, zaradi česar je ocenjeno ustvaril za 642 tisoč evrov manj prihodkov kot bi lahko, neučinkovito je ravnal pri nadzoru nad izkoriščanjem gozdov in določitvi koncesijske dajatve, koncesionarjem pa je neupravičeno povrnil stroške v višini 201 tisoč evrov.

Računsko sodišče je podalo 46 priporočil ter zahtevalo predložitev odzivnih poročil z izkazanimi popravljalnimi ukrepi, ki se nanašajo na:
  • pripravo načrta aktivnosti za pripravo predloga sprememb Zakona o gozdovih,;
  • pripravo načrta aktivnosti za prenovo informacijskega sistema na Zavodu;
  • pripravo načrta aktivnosti za dokončanje prenosa kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Sklad;
  • predložitev načrta aktivnosti za izvedbo izboljšanja zemljiške in parcelne strukture državnih gozdov;
  • sprejem internih aktov, s katerimi se določi evidentiranje dodatno posekanih neizbranih dreves in selektivnega poseka ter način obveščanja gozdarske inšpekcije.

Obenem pa je računsko sodišče Ministrstvu za kmetijstvo in okolje predlagalo, naj v okviru svojih pristojnosti predlaga spremembo Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, s katero bo koncesijska dajatev iz gozdov v celoti namenska in porabljena za vlaganja v gozdove, saj menimo, da ni ustrezna sedanja ureditev ZSKZ, s katero se 7 odstotkov letne realizacije namenja občinam, pri tem pa se delež državnih gozdov iz leta v leto znižuje zaradi prenizko zagotovljenih finančnih sredstev za nakupe gozdov in izgradnjo gozdnih prometnic.

Predstavitev (pdf, 255 KB)

RSRS