najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja v Občini Cankova (20. 11. 2017)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Cankova pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Občina ni zagotovila ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj z občinskimi predpisi ni določila načina in postopka za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina tudi ni uskladila odlokov o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja s predpisano metodologijo za oblikovanje cen storitev teh gospodarskih javnih služb. Z odloki o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja je prenesla na izvajalce gospodarskih javnih služb določene naloge občine, ob tem pa ni zagotovila financiranja teh nalog iz proračuna občine, kar pomeni, da so stroški teh nalog neupravičeno bremenili cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina je z občinskim odlokom kot naloge gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov opredelila dejavnost obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter brez pravne podlage v zakonu kot naloge te gospodarske javne službe opredelila tudi tržne dejavnosti obdelave bioloških odpadkov, reciklaže ter trženja ali ponovne uporabe ločenih frakcij.

Občina tudi ni ustrezno določala cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, poleg tega pa jih tudi ni ustrezno nadzirala, saj ni preverjala pravilnosti izkazanih upravičenih stroškov ter skladnosti realiziranih stroškov in presežka ali primanjkljaja prihodkov z letnim načrtom izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja. Občina je v svojem proračunu zagotovila sredstva za sofinanciranje dejavnosti nekaterih gospodarskih javnih služb varstva okolja, čeprav za tak način sofinanciranja ni imela podlage v ustreznem splošnem občinskem aktu.

Računsko sodišče je od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, podalo pa je tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb.