najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost prehoda na nov plačni sistem - porevizijski postopek (30. 6. 2011)


Računsko sodišče je izdalo porevizijska poročila za devet javnih zavodov, ki jim je v reviziji o pravilnosti prehoda na nov plačni sistem naložilo popravljalne ukrepe in predložitev odzivnih poročil. To so bili:
Dvema revidirancema je v mnenju podalo oceno, da so ukrepi zadovoljivi (Zdravstveni dom Kočevje, ter Slovensko narodno gledališče Drama, Ljubljana).

Sedmim revidirancem je v mnenju podalo oceno, da ukrepi niso v celoti zadovoljivi; v vseh primerih pa so bili organom upravljanja izdani tudi pozivi za ukrepanje, na podlagi katerih morajo v okviru svojih pristojnosti javni zavodi sprejeti odločitve in ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo izvedli vse potrebne aktivnosti za uskladitev poslovanja na področju plač s predpisi ter v roku 30 dni po prejemu pozivov pisno poročati računskemu sodišču, kako so o teh pozivih odločili.

Državni zbor je 4. 5. 2011 sprejel avtentično razlago 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS). Vpliv sprejema avtentične razlage na presojo zadovoljivosti popravljalnih ukrepov:
 • Računsko sodišče ni presojalo popravljalnih ukrepov, ki se nanašajo na odpravo nepravilnosti pri določitvi nominalnih zneskov osnovne plače delovnega mesta in osnovne plače javnega uslužbenca ali so z njo povezani.
  Sprejeta avtentična razlaga je del zakona in je pravno zavezujoča vse od sprejetja zakona. Iz njenega besedila nedvoumno izhaja, da je treba v okviru prehoda na nov plačni sistem pri izračunu nominalnih zneskov osnovnih plač (tako delovnega mesta, kot tudi javnega uslužbenca) upoštevati količnike, kot so določeni v zadnjih veljavnih individualnih delovno pravnih aktih pred prehodom v nov plačni sistem.
  Z vidika popravljalnih ukrepov iz revizijskega in porevizijskega poročila to pomeni, da je bila določitev nominalnih zneskov plače delovnih mest in javnih uslužbencev na podlagi 1. 8. 2008 veljavnih individualnih aktov v skladu z 49.a členom ZSPJS.
  Čeprav sam tekst avtentične razlage tega izrecno ne omenja, jo je potrebno - glede na njeno vsebino in glede na dikcijo drugega in tretjega odstavka 49.a člena, upoštevati tudi pri določitvi višine dodatkov, ki so taksativno našteti v 49.b členu in se prav tako upoštevajo pri določitvi nominalnih zneskov osnovnih plač.

20. 6. 2011 je Računsko sodišče RS na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 49.a člena ZSPJS. Računsko sodišče ocenjuje, da je izpodbijana avtentična razlaga v neskladju z 49.a členom ZSPSJ, torej z normo, ki jo razlaga, in posledično z Ustavo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustava). Avtentična razlaga namreč določa, da se "pri prevedbi nominalnih zneskov osnovne plače delovnega mesta oziroma naziva upošteva količnik, ki je bil za delovno mesto oziroma naziv določen v individualnem delovno pravnem aktu javnega uslužbenca, zadnjem veljavnem v mesecu pred prvim izplačilom plač" in to ne glede na to, ali je bil količnik določen v nasprotju s predpisi.
Avtentična razlaga torej omogoča, da se pri prevedbi upoštevajo tudi količniki, ki so določeni v nasprotju s predpisi. Ker avtentična razlaga omogoča, da se upoštevajo tudi nezakoniti količniki, spreminja vsebino norme, ki jo razlaga in je zaradi tega v neskladju z načelom zakonitosti kot enim izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave.
V tej zahtevi izpodbijana avtentična razlaga je tudi v neskladju s splošnim načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Z njo so namreč ustvarjeni pogoji, da so zaposleni v javnem sektorju, ki so v podobnih ali primerljivih položajih, obravnavani različno, pri tem pa za razlikovanje med položaji ne obstaja razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari.


Najpogostejši razlogi da (ostali) popravljalni ukrepi v porevizijskih poročilih niso ocenjeni kot zadovoljivi:
 • Zavodi niso izkazali ustreznega ukrepanja oziroma postopanja v skladu s 3.a členom ZSPJS glede:
  • določitve in izplačila previsoke plače za javne uslužbence, ki so neupravičeno napredovali 1. 8. oziroma 1. 10. 2008,
  • sklenitve dogovora z javnimi uslužbenci o vračilu preveč izplačanih zneskov;
  • vračila preveč (oziroma izplačila premalo) izplačanega položajnega dodatka javnim uslužbencem (zavod je npr. zgolj navedel, da je javna uslužbenka položajni dodatek prejemala le dva meseca);
 • Svet zavoda (ki za to ni pristojen), je sprejel sklep o odpisu vračila preveč izplačane plače javni uslužbenki (kar je tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim aktom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva).
 • Zavod pri spremembah in dopolnitvah notranjih aktov ni upošteval v statutu določene notranje organizacije; novi pravilnik, ki ga je sprejel, ni ustrezna podlaga za določitev oziroma izplačilo položajnega dodatka ker naloge vodenja pri konkretnem delovnem mestu niso določene oziroma v aktu o notranji organizaciji delovno mesto ni opredeljeno kot vodstveno.

Novice

Arhiv novic

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December