najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Šmartno pri Litiji (28. 12. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Občina proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji. Obrazložitve proračuna za leto 2016, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2016 niso popolni. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti. Občina je prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev na proračunskih postavkah, pri plačilu obveznosti iz proračuna tudi ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Na področju javnih naročil je občina izdala izvajalcu naročilnico za izvedbo dodatnih del po že opravljenih delih. Z izvedbo dveh postopkov javnega naročanja za istovrstna dela je vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja. V razpisni dokumentaciji javnega naročila je navedla znamko in model izdelka, ki ga morajo ponudniki dobaviti. V sedmih primerih pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in v dveh primerih v pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija na področju športa nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov ter strokovna komisija ni vodila zapisnika o odpiranju vlog. V pogodbo z izvajalcem športnega programa ni vključila protikorupcijske klavzule. Občina ni sprejela lokalnega programa za kulturo, niti ni opredelila javnega interesa na področju kulture, prioritet, ukrepov ter ciljev in kazalcev za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti. Objava javnega razpisa za kulturo ni vsebovala podatkov, ki so bili potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa. Prejemnikoma sredstev na področju športa in kulture je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv. Sklepe o izboru prejemnikov sredstev na področju športa in kulture je izdal tajnik občine, ne da bi ga župan za to pooblastil.

Občina je z odplačilom dolga in blagovnih kreditov presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil in se dolgoročno zadolžila za obveznosti, ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin, in za namene, za katere dolgoročna zadolžitev ni dovoljena. Občina ni določila pogojev, pod katerimi se lahko zadolžijo pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, in od šestih pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016.

Računsko sodišče je Občini Šmartno pri Litiji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava na revizijsko poročilo
Naslovnica poročila