najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Revizija zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015 in pravilnosti izvršitve proračuna v letu 2015 (21. 7. 2016)


Računsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015 in pravilnost izvršitve proračuna v letu 2015. Revidiranci so bili Vlada Republike Slovenije, vsa ministrstva, ena izmed vladnih služb in ena upravna enota.

V letu 2015 so prihodki proračuna znašali 8.521 milijonov evrov in so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 52 milijonov evrov (za 0,6 odstotka), odhodki proračuna pa so znašali 9.804 milijonov evrov in so se glede na leto 2014 povečali za 108 milijonov evrov (za 1,1 odstotka).Posledično se je povečal presežek odhodkov nad prihodki za 56 milijonov evrov (4,4 odstotka). Ta presežek bi bil še za 110 milijonov evrov večji, če bi država zagotavljala družbi Slovenske železnice likvidna sredstva, potrebna za poplačila kreditov tako, da bi poplačala svoje obveznosti iz naslova premalo plačanih nadomestil za izvajanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov, namesto da je povečala kapitalsko vlogo v družbo Slovenske železnice. V državnem proračunu tudi niso izkazani vsi prihodki in odhodki, ki se realizirajo v poslih, ki jih za državo izvaja SID banka. V letu 2015 je bila namreč sprejeta sprememba Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, ki posega na področje računovodenja in v zvezi s poslovanjem SID banke omogoča nepopolno izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije.

Računsko sodišče je o predlogu splošnega dela zaključnega računa za leto 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker so bile ugotovljene napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov, zaradi česar so:
 • v bilanci prihodkov in odhodkov
  • odhodki prenizko izkazani za 6.430.970 evrov
  • prihodki prenizko izkazani za 545.224 evrov
 • v računu finančnih terjatev in naložb
  • prejemki prenizko izkazani za 867.813 evrov
  • izdatki previsoko izkazani za 47.004.563 evrov
 • v računu financiranja
  • prejemki prenizko izkazani za 7.929.926 evrov
  • izdatki prenizko izkazani za 10.017.179 evrov

O pravilnosti izvršitve proračuna je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Med pogostejšimi nepravilnostmi so bile kršitve s področja oddaje javnih naročil (nepravilno vodenje postopkov, neustrezna določitev pogojev za sodelovanje na javnem razpisu) in predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferov (nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, nepravilnosti pri posredovanju izhodišč za pripravo finančnih načrtov). V nekaj primerih smo ugotovili, da obveznosti niso bile prevzete s pogodbo, da pred izplačili ni bila preverjena pravna podlaga ter da niso bila spoštovana pogodbena določila. Več nepravilnosti se nanaša tudi na pomanjkljivo izvajanje nadzora neposrednih proračunskih uporabnikov nad posrednimi proračunskimi uporabniki.

Računsko sodišče je revidirancem naložilo več popravljalnih ukrepov in podalo nekaj priporočil.


Proračun Republike Slovenije 2015

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2015 (.pdf, 2.318KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2015.
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December