najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja v Občini Selnica ob Dravi (20. 11. 2017)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Selnica ob Dravi pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Občina ni zagotovila ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj z občinskimi predpisi ni določila načina in postopka za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina tudi ni uskladila odlokov o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja s predpisano metodologijo za oblikovanje cen storitev teh gospodarskih javnih služb. Z odloki o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja je prenesla na izvajalce gospodarskih javnih služb določene naloge občine, ob tem pa ni zagotovila financiranja teh nalog iz proračuna občine, kar pomeni, da so stroški teh nalog namesto občinskega proračuna neupravičeno bremenili izvajalca gospodarske javne službe oziroma cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Brez pravne podlage v zakonu je uvedla prispevka za prvo priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijsko omrežje ter takso za sanacijo vodovodnega omrežja. Poleg tega občina ni ustrezno določala cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja in jih niti ni ustrezno nadzirala, saj ni redno spremljala in preverjala upravičenosti stroškov in prihodkov gospodarskih javnih služb varstva okolja ter ni ocenjevala primernosti veljavnih cen storitev gospodarskih javnih služb in obsega presežka ali primanjkljaja prihodkov posamezne gospodarske javne službe. Od izvajalcev gospodarskih javnih služb tudi ni zahtevala predložitve podrobnih poročil.

Računsko sodišče je od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, podalo pa je tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb.