najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Markovci (27. 12. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Markovci v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in zadolževanje, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Občina proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, obrazložitve proračuna za leto 2016 niso popolne, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni popolno, poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna ne vsebuje obrazložitve pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, in kljub pomembnim odstopanjem med sprejetim proračunom in dejansko realizacijo ni predlagal rebalansa proračuna.

Občina je javnim uslužbencem za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog izplačala več, kot je bilo dovoljeno, javni uslužbenki pa je za opravljeno delo obračunala in izplačala dodatek za stalno pripravljenost namesto dodatka za delo v delovnem času, ki je zanjo manj ugoden.

Občina je prevzela več obveznosti, kot je bila dogovorjena z naročilnicama, od izvajalca ni pridobila zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti in bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v dveh primerih pa pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji na področju športa ter besedilu javnega razpisa na področju kulture ni objavila vseh sestavin, poleg tega je bil razpisni rok za prijavo na javni razpis na področju kulture krajši od enega meseca. Strokovna komisija ni pripravila predloga razdelitve dela tekočih transferov na področju športa na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji. Občina je s tremi izvajalci športnega programa sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, v pogodbe pa ni vključila protikorupcijske klavzule.

Občina od petih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pravočasno pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016.

Računsko sodišče je Občini Markovci podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava na revizijsko poročilo
Naslovnica poročila