najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Cerkvenjak (11. 12. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Cerkvenjak v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in ji izreklo mnenje s pridržkom.

Občina proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni bilo popolno, prav tako tudi obrazložitve proračuna občine niso bile popolne. Občina v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov in tudi pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala plačilnih rokov. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, ter je prerazporedil sredstva v skupnem znesku 31.838 evrov med neposrednimi uporabniki oziroma med področji proračunske porabe.

Občina je petim javnim uslužbencem obračunala in izplačala 292 evrov preveč dodatka za delovno dobo.

Na področju javnih naročil pri investicijskih odhodkih občina v treh primerih pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter s sklenitvijo treh pogodb z istim izvajalcem, na isti dan ter za istovrstna dela vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja.

Občina se je s sklenitvijo dogovora o odloženem plačilu obveznosti dolgoročno zadolžila, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin. Občina ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, v odloku o proračunu ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, prav tako ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2015.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam župan za izvedbo javnega razpisa na področju izvedbe prireditev in akcij ni imenoval komisije za vodenje postopka, objava javnega razpisa ni vsebovala meril, razpisna dokumentacija ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov, občinska uprava ni pripravila zapisnika o odpiranju vlog, zapisnika o strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog ter predloga prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje programov s področja humanitarne in socialne dejavnosti ter njihovih prireditev in donatorstva komisija ni opravila strokovnega pregleda vlog ter jih ni ocenila na podlagi meril in kriterijev, navedenih v javnem razpisu. Poleg tega občina s 23 prejemniki sredstev ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev. Izvajalcu na področju turizma in dvema izvajalcema na področju kulture je s sklenitvijo neposrednih pogodb dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Nadzorni odbor ni izdelal poročila o ugotovitvah, ocenah in mnenjih s priporočili in predlogi, županu in občinskemu svetu pa ni posredoval letnega poročila o delu in porabi sredstev nadzornega odbora za leto 2015.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica poročila