najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Sevnica v delu, ki se nanaša na financiranje izdajanja občinskih glasil in objave v medijih, ter Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil (19. 4. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Sevnica v delu, ki se nanaša na financiranje izdajanja občinskih glasil in objave v medijih, ter Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil, v letih 2013 in 2014.

O pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na financiranje izdajanja občinskega glasila in objave v medijih, ter o pravilnosti poslovanja javnega zavoda v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskega glasila, v letih 2013 in 2014 je računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje.

Za izrek mnenja o smotrnosti poslovanja javnega zavoda v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskega glasila v letih 2013 in 2014, je računsko sodišče proučilo dve področji, in sicer načrtovanje in doseganje namena izdajanja občinskega glasila ter izdajanje občinskega glasila (razširjanje programskih in oglaševalskih vsebin). Javni zavod je pri izdajanju občinskega glasila ravnal delno učinkovito.

Javni zavod je sprejel strategijo občinskega glasila, ki pa ne določa ciljev izdajanja občinskega glasila, teh pa tudi ni opredelil v finančnih načrtih za leti 2013 in 2014. Sveta javnega zavoda in občinskega sveta ni seznanil z načrtovanimi in realiziranimi odhodki dela plač šestih javnih uslužbencev, ki so zaposleni v javnem zavodu in med drugim opravljajo tudi naloge izdajanja občinskega glasila. Poleg tega v letih 2013 in 2014 ni preverjal zadovoljstva občanov glede informiranja v občinskem glasilu.

Javni zavod je zagotovil določeno stopnjo avtonomnosti in neodvisnosti pri nastajanju občinskega glasila z imenovanjem in sestavo uredništva, z določitvijo programske zasnove ter s spodbujanjem občanov in predstavnikov interesnih skupin k pripravi prispevkov.

Javni zavod s prihodki od oglaševanja v občinskem glasilu ni pokril vseh stroškov izdajanja občinskega glasila. Cena ene strani oglasa v občinskem glasilu je višja od stroškov ene strani občinskega glasila in občutno nižja od cene oglasa ene strani v primerjanem mediju, zato računsko sodišče ocenjuje, da obstaja tveganje, da javni zavod z razširjanjem oglaševalskih vsebin v občinskem glasilu vpliva na konkurenco na trgu, vendar pa ta vpliv ni velik.

Za izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na financiranje programskih vsebin v medijih v letih 2013 in 2014, je računsko sodišče proučilo dve področji, in sicer načrtovanje in doseganje namena financiranja programskih vsebin v drugih medijih in financiranje programskih vsebin v drugih medijih. Občina je pri financiranju programskih vsebin v drugih medijih ravnala delno učinkovito.

Občina v nobenem dokumentu ni določila dolgoročnih usmeritev in ni opredelila ciljev financiranja programskih vsebin v drugih medijih. Občinski svet je seznanila z načrtovanimi in realiziranimi finančnimi podatki financiranja programskih vsebin v drugih medijih za leti 2013 in 2014 ter s podatki o izdajateljih medijev, s katerimi je nameravala skleniti oziroma je sklenila pogodbe o financiranju programskih vsebin. V letih 2013 in 2014 ni preverjala zadovoljstva občanov glede informiranja v drugih medijih.

Vsebina financiranja programskih vsebin v drugih medijih kaže, da je občina v drugih medijih financirala nekatere istovrstne programske vsebine, kot jih je objavljala v občinskem glasilu, podvajale pa so se tudi nekatere programske vsebine, ki jih je financirala v drugih medijih. Ker občina predhodno ni izdelala analize financiranja programskih vsebin v drugih medijih, računsko sodišče ocenjuje, da je s financiranjem nekaterih istovrstnih programskih vsebin v občinskem glasilu in v drugih medijih nesmotrno porabila proračunska sredstva, ki jih je namenila za financiranje programskih vsebin v drugih medijih. Financirala je tudi programske vsebine za samooglaševanje v drugih medijih, kjer je objavo teh vsebin naročila in plačala, vendar bralci in poslušalci drugih medijev s tem niso bili seznanjeni.

Računsko sodišče je občini in javnemu zavodu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Revizijsko poročilo
Naslovnica poročila