najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Preiskovalni intervjuji, podkrepljeni s preverjanjem dokazov: Podrobni intervjuji, s katerimi pridobivamo dokaze o uspešnosti izvajanja kontrolnih postopkov in ki so podkrepljeni z drugimi revizijskimi postopki, na primer s ponovitvijo kontrolnega postopka, opazovanjem in pregledom dokumentiranih dokazov.Corroborative inquiry: Detailed interviews to obtain evidence about the effectiveness of control activities, accompanied by other procedures, such as observation, examination of documentation, or reperformance, which are necessary to corroborate the information derived from the inquiry.
Preizkušanje podatkov: Se nanaša na pridobivanje dokazov, ki omogočajo oblikovanje ugotovitve glede obsega nepravilnosti ali napake na segmentu, ki je izražena bodisi kot delež transakcij z nepravilnostjo ali napako, bodisi pogosteje, kot celotna denarna napaka.Substantive procedures: refers to the obtaining of evidence which allows conclusions to be drawn about the extent of error in an account area, expressed in terms of either the proportion of transactions in error or, more commonly, the total monetary error.
Prevare: Namerne napačne navedbe v računovodskih izkazih, ki so bile povzročene z neustrezno odobreno ali nezakonito odločitvijo vodstva, zaposlenih ali tretjih oseb (npr. s ponarejanjem računovodskih evidenc, poneverbo (nezakonitim prisvajanjem) sredstev, skrivanjem učinkov transakcij, ki so zabeležene v računovodskih evidencah). Prevara oziroma goljufija nujno še ne povzroči napačnega izkazovanja v računovodskih izkazih, npr. izguba, ki je posledica prevare ali korupcije, je v računovodskih izkazih pravilno evidentirana.Fraud: Generally, intentional misstatements of the financial statements caused by improper, unauthorized or illegal actions of management, employees, or third parties (e.g., falsification of accounting records, misappropriation of assets, suppression of the effects of transactions from accounting records, misapplication of accounting policies); fraud may not cause the financial statements to be misstated if, for example, assets are misappropriated and the loss is properly recorded in the financial statements.
Prevladujoča uporaba računalnikov: Klasifikacija uporabe računalnikov pri revidirancu, kadar: - revidiranec pri svojem poslovanju oziroma obdelovanju podatkov uporablja pretežno računalniško tehnologijo; - je okolje računalniških obdelav kompleksno; - so računalniški sistemi ključnega pomena za opravljanje glavne dejavnosti revidiranca.Computer dominant: Classification of a client's use of computers if the extent of computer use is pervasive, the computer processing environments are complex, and computer systems are very important to the client's principal business activities
Pridobivanje revizijskih dokazov: Revizijski proces vključuje dejavnost »pridobivanje revizijskih dokazov«, ki zajema pridobivanje, analiziranje in vrednotenje revizijskih dokazov. Field work: The audit process includes field work that consists of: collecting, analysing and evaluating evidence.
Prihodki: V nekem obdobju prejeti zneski, s katerimi se v celoti ali delno financirajo dejavnosti v tem obdobju (prihodki od davkov, koncesij, dajatev …).Revenues: Amounts received during a period, that finance in whole or in part the operations of the period (proceeds from taxes, licences and duties …)
Primerjalna analiza: S primerjalno analizo revizor primerja metode, procese ali rezultate revidiranca s tistimi pri drugih entitetah, ki izvajajo istovrstne naloge in jih kot primere dobre prakse razpozna za boljše od tistih, ugotovljenih pri revidirancu. Benchmarking: The auditor compares methods, processes, results, established at the auditee with other entities that can be seen as best practice
Priporočilo: V priporočilu so nakazane smeri delovanja, ki jih revizor predlaga revidirancu glede na cilje revizije.Recommendation: Recommendations are courses of action suggested by the auditor relating to the audit objectives.
Računalniško podprte revizijske tehnike: Gre za celo vrsto programiranih postopkov in programskih paketov, ki jih revizorji uporabljajo za preizkušanje kontrol, za razvrščanje, primerjanje ali povzemanje podatkov za nadaljnje preizkušanje.Computer-assisted audit techniques (CAAT): The term is used for a wide range of programmed procedures and packages which auditors use to make tests on controls, or to sort, compare or extract data for further testing.
Računovodske usmeritve : Načela, podlage, dogovorjen način obravnave, pravila in postopki, ki jih določajo prepisi in jih vodstvo revidiranca uporablja pri pripravi računovodskih izkazov.Accounting policies: Principles, bases, conventions, rules, and procedures adopted by management to prepare and present financial statements.

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje