najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Model revizijskih zagotovil: Model, ki se uporablja za merjenje strukture skupnega revizijskega zagotovila, ki ga pridobimo na podlagi ocene zagotovila pri delovanju (zagotovilo pri delovanju), pri preizkušanju delovanja notranjih kontrol (zagotovilo pri kontroliranju) in na podlagi izvajanja preizkušanja podatkov (zagotovilo pri preizkušanju). Model se uporablja za načrtovanje ustrezne sestave (kombinacije) revizijskih postopkov, zato da bi pridobili sprejemljivo zagotovilo o tem, da ne obstaja napaka ali nepravilnost, ki vpliva na to, da je znesek v računovodskih izkazih ali pri poslovanju pomembno napačno izkazan in/ali nepravilen. Audit assurance model: A model that may be used to measure the combined effect (overall assurance) of the assurances we obtain from assessing risk (inherent assurance), identifying and testing controls (control assurance), and performing substantive procedures (substantive assurance) and to plan an appropriate combination of procedures to obtain reasonable assurance that an error has not occurred and caused an account balance to be materially misstated.
Načela: Temeljne predpostavke, trditve, logična načela in zahteve, ki pomenijo splošen okvir za razvijanje revizijskih standardov. Postulates: Basic assumptions, consistent premises, logical principles and requirements which represent the general framework for developing auditing standards.
Načrt predhodne revizije: Revizijski proces bo zajemal prav take dejavnosti, ne glede na to, ali je bil predložen predlog za predhodno revizijo ali revizijo: pripravo podrobnega načrta, pridobivanje revizijskih dokazov, poročanje (glej načrt revizije).Pre-audit plan: The pre-audit and the full audit will have the same sequence of activities in the audit process: detailed planning, collecting audit evidence, reporting (see audit plan)
Načrtovana natančnost: Določanje načrtovane natančnosti ali ciljne natančnosti ocene je bistvena značilnost načrtovanja vsake revizije, ki vsebuje vzorčenje. To je znesek, ki temelji in je izračunan na podlagi zneska pomembnosti, in sicer tako, da dopušča ugotovitev napak in/ali nepravilnosti v naprej predvidenem znesku. Znesek načrtovane natančnosti je znesek, na podlagi katerega načrtujemo obseg preizkušanja podatkov tako, da nam omogoči pridobiti zadostno zagotovilo, da bodo ugotovljene vse pomembne napake/nepravilnosti, če te obstajajo.Planning precision: An amount, based on but normally less than planning materiality, to allow for the discovery of an expected amount of misstatement; an amount judged to be appropriate for use in designing substantive procedures that will give us reasonable assurance that we will detect material misstatement if it exists.
Načrtovanje: Opredelitev ciljev, usmeritev in določanje predmeta, obsega in časa izvajanja posameznih postopkov in preizkusov, potrebnih za doseganje zastavljenih ciljev.Planning: Defining the objectives, setting policies and determining the nature, scope, extent and timing of the procedures and tests needed to achieve the objectives.
Nadomestne kontrole: To so kontrole, pri katerih je velika verjetnost, da bodo učinkovite pri preprečevanju oz. odkrivanju morebitnih napak ali nepravilnosti ter bodo tako zmanjšale ali omilile učinke, ki izvirajo iz ugotovljenega specifičnega tveganja pri tistih posebnih revizijskih ciljih za posamezne segmente, na katere to tveganje vpliva.Mitigating control: These are controls which are likely to be effective in preventing or detecting a potential misstatement or irregularity and as such lessen or to try to lessen the seriousness or extent of specific identified risk by audit segment and related assertion to financial statements.
Nadziranje revizije: Bistvena zahteva pri izvajanju revizije, ki vsebuje ustrezno vodenje, usmerjanje in kontroliranje na vseh stopnjah, zato da bi se zagotovila primerna in uspešna povezava med dejavnostmi, postopki in preizkusi, ki se izvajajo, ter med cilji, ki naj bi jih z revizijo dosegli.Supervision: An essential requirement in auditing which entails proper leadership, direction and control at all stages to ensure a competent, effective link between the activities, procedures and tests that are carried out and the aims to be achieved.
Najverjetnejši obseg napake (NON): Najverjetnejši obseg napake (NON) je izraz, ki ga pri revidiranem segmentu uporabljamo za vsoto znanih in projiciranih napak. Napake, ki jih odkrijemo pri 100-odstotnem preizkušanju določene skupine transakcij, skupno imenujemo znana napaka, ki že po definiciji ni podvržena negotovosti. Na drugi strani pa moramo, kadar preizkušamo samo na vzorcu transakcij, na podlagi podatkov iz vzorca oceniti napake za ta del populacije z ustrezno metodo. Te ocenjene napake ustrezno poimenujemo projicirane napake.Most Likely Error : Most Likely Error (MLE) is the term applied, for each account area, as a sum of Known Error and projected errors. Errors found from 100 per cent testing of a defined set of transactions are collectively termed Known Error, and by definition are not subject to uncertainty. On the other hand, where only a sample of transactions has been tested, errors for this part of the population must be estimated from the sample data by an appropriate method. It is convenient to refer to these estimated errors as Projected Errors.
Napaka: So napačne navedbe v računovodskih izkazih. Misstatement: Misstatement are audit findings that are referred to incorrect presentation in the financial statements
Neodvisnost: Zmožnost VRI, da v vseh revizijskih zadevah deluje v skladu s svojimi revizijskimi pooblastili brez kakršnega koli zunanjega posredovanja ali oviranja. Independence: The freedom of the SAI in auditing matters to act in accordance with its audit mandate without external direction or interference of any kind.

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje