najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Uporabnik javnih sredstev : Pravna oseba javnega prava ali njena enota; pravna oseba zasebnega prava, če zanjo velja vsaj eno od naslednjega: da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti; da izvaja javno službo ali zagotavlja jUser of public funds : Any legal entity of public law or, any legal entity of private law if it has received financial support from the budget of the European Union, state budget or local community budget; it performs public services or provides public goods on concession basis
Uporabniške rešitve : Pomembna komponenta računovodskega procesa (bodisi računalniško podprta, ročna ali kot kombinacija obeh), ki obdeluje vhodne informacije, ki so podlaga za vnos v glavno knjigo. Informacije, ki se obdelujejo s posamezno uporabniško rešitvijo, so lahko v glavno knjigo prenesene bodisi neposredno bodisi na podlagi zbirne vknjižbe s temeljnico. Obdelava vseh informacij v določenem poslovnem ciklu ali temeljnih poslovnih dejavnosti se lahko izvaja z le eno uporabniško rešitvijo ali pa z več uporabniškimi rešitvami skupaj. Stopnja računalniškega podpiranja uporabniških rešitev je odvisna od stopnje uporabe računalniške tehnologije pri revidirancu. Application system: A distinct component of the accounting process (either computer-based, manual, or a combination) that processes information as a source of input to the general ledger. Information processed by an application system may be transferred to the general ledger by direct interface or posted journal entries. A single application system may process all of the information for a particular business cycle or principal business activity, or such processing may be performed by several application systems or an application system may have several subsystems (e.g., “a sales order processing system”).
Uspešnost: Je povezana z merjenjem stopnje, do katere so bili doseženi cilji, ter razmerjem med predvidenimi in dejanskimi učinki dejavnosti.Effectiveness: The extent to which objectives are achieved and the relationship between the intended impact and the actual impact of an activity.
Vloženi vir/vložek: Predstavlja surovine, denar, ljudi, naložbe, informacije in znanje, ki prispevajo k produkciji izidov.Input: Are goods, money, people, investments, information and knowledge which contribute to achieving outputs, results.
Vodenje/vodstvene kontrole: To so kontrole, ki jih izvaja vodstvo zunaj vsakodnevnega rutinskega kontroliranja. Zajemajo celoten nadzor, ki ga opravi vodstvo.Management controls: The management controls are procedures used by senior management to control business activities.
Vodja revizijske skupine: Vodja skupine je odgovoren za kakovostno vodenje dela v skupini in strokovno opravljanje nalog vseh članov skupine. To pomeni, da mora načrtovati in nadzirati delo skupine med revizijskim procesom, in s tem zagotoviti, da bo revizija, za katero je odgovoren, opravljena v predvidenem času in v skladu s standardi zagotavljanja kakovosti. Po fazi pridobivanja dokazov mora vodja skupine opraviti pregled revizijskih listin.Team leader: The role of the team leader is to ensure that the work of the team is carried out in a professional manner. This means that they must plan the work and supervise the audit team during the audit process to ensure that each of the audits for which they are responsible are delivered to time and quality standards. At specific stages in the audit process, after audit fieldwork, the team leader should carry out a formal review of the audit papers.
Vodstveno kontroliranje: Vrsta ukrepov, ki so del celotnega sistema notranjega kontroliranja in so namenjeni za pregled upravnih postopkov in potrebnih odločitev vodstva za doseganje največje možne gospodarske in upravne uspešnosti ter za zagotovitev uveljavljanja upravnih usmeritev, pa naj bodo te povezane s finančnimi ali drugimi zadevami.Administrative Control System: A series of actions, being an integral part of the internal control system, concerned with administrative procedures needed to make managerial decisions, realise the highest possible economic and administrative efficiency and ensure the implementation of administrative policies, whether related to financial affairs or otherwise.
Vprašanje (pri RSP): V fazi načrtovanja revizij smotrnosti poslovanja si bo revizor zastavil vprašanja, ki bodo edini najpomembnejši dejavnik pri določitvi usmeritve študije, orodij, tehnik in rezultata revizije. Vprašanja, ki jih revizorji postavijo, bi morala biti dovolj široka, da obravnavajo pomembne zadeve v zvezi s smotrnostjo poslovanja in omogočijo raziskovanje glavnih dejavnikov, ki vplivajo na pregledane teme.Issue: In the planning phase of the performance audit, auditors ask questions which are the most important factors in determining the direction of the audit, the tools and techniques and the outcome of the audit. The issues asked should be broad enough to address significant vfm areas and permit exploration of the main factors influencing the subjects being examined. Some audits address just one issue but most address two or three. Each main issue has several sub-issues.
Vrhovna revizijska institucija (VRI): Javni organ v državi, ki ne glede na poimenovanje, način ustanovitve ali obliko organiziranosti, po zakonu izvaja najvišjo funkcijo državnega revidiranja.Supreme Audit Institution (SAI): The public body of a State which, however designated, constituted or organised, exercises by virtue of law, the highest public auditing function of that State.
Vzorčenje: Revizijske dokaze je mogoče pridobiti z uporabo različnih tehnik (opazovanje, poizvedovanja, analiziranja ...); revizor lahko uporabi take tehnike na celotnem sklopu podatkov ali pa se odloči, da bo o celotnem sklopu podatkov (populaciji) sklepal na podlagi preizkušanja reprezentativnega vzorca postavk, ki jih je iz tega sklopa izbral. Ta postopek se imenuje revizijsko vzorčenje.Sampling: Audit evidence can be obtained using various techniques (observation, enquiry, analysis,…); the auditor can apply such techniques to an entire set of data or may choose to draw conclusions about the entire set of data (the population) by testing a representative sampleof items selected from it: this is audit sampling.

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15] | 16 | naslednja stran


Znanje