najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Tekoči transferi: Ta kategorija vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve (npr. subvencije).Current transfers: This category covers payments for which the entity allocating funds does not receive any goods or services in return (e.i. subsidies)
Temeljna poslovna dejavnost : Temeljna poslovna dejavnost obsega zaporedje medsebojno povezanih opravil oziroma postopkov znotraj posameznega segmenta delovanja (poslovnega cikla), ki se izvaja z namenom doseganja uresničevanja glavnega cilja segmenta delovanja (cikla).Principal business activity: A sequence of related procedures within a business cycle that are performed to accomplish a major objective of the business cycle.
Tveganje pri delovanju: Je vgrajeno tveganje, da obstaja pomembna nepravilnost ali napačna navedba. Inherent risk: The risk of material irregularity or misstatement occuring in the first place.
Tveganje pri kontroliranju: Je tveganje, da notranje kontrole pri revidirancu ne bodo preprečile ali odkrile pomembne nepravilnosti ali napačne navedbe.Control risk: The risk that internal controls within the audited body will fail to prevent or detect a material irregularity or misstatement.
Tveganje pri odkrivanju: Je tveganje, da revizor ne bo odkril kakšne pomembne nepravilnosti ali napačne navedbe, ki je niso popravile notranje kontrole.Detection risk: The risk that any material irregularity or misstatement that has not been corrected by the organisation's internal controls will not be detected by the auditor.
Učinek: Je takojšni fizični produkt ali storitev ali stanje, ki nastane z dejavnostjo nekega programa ali organizacije. Pomeni proizvedene dobrine in storitve ali opravljeno delo. Samo kadar imajo posamezna organizacija ali njeni oddelki dober nadzor nad učinki svojih poslovnih dejavnosti, lahko izidi tvorijo razumne podlage za merjenje delovanja posamezne organizacije ali njenega oddelka pri upravljanju njenih dejavnosti.Output: Are products or services or situation which occurs because of some programme or organisation's activities. Outputs are services, manufactured goods or implemented tasks. Only in cases when the organisation or its departments control its /their products, they can prepare reasonable basis for measuring operations of a programme or an organisation.
Učinek: So opredeljeni kot širši vpliv politike nekega področja na družbo kot celoto. Predstavljajo posledice izvajanja nekega programa in niso tisto, kar je naredil sam program (to je izid). Možno je, da posamezna ministrstva ali druge organizacije lahko le omejeno vplivajo na učinke. Zato je lahko učinek nezanesljiv kazalec uspešnosti delovanja organizacije, vendar pa zagotavlja dober kazalec obsega, do katerega so bili uresničeni cilji organizacije ali njenih enot.Outcome: Are wider impact of a policy on society as a whole. The outcomes are consequences of implementation of a programme, but they are not what the programme reached (that is an output). It is possible that ministries or other organisations can influence the outcomes in a limited way. Therefore the outcomes can be unreliable indicator of organisation's effectiveness, but they are reliable indicators of the objectives' scope which was reached
Učinkovitost: Razmerje med učinki, torej proizvodi, storitvami in med vloženimi viri, ki so bili zanje porabljeni.Efficiency: The relationship between the output, in terms of goods, services or other results, and the resources used to produce them.
Ugotavljanje tveganj pri revidirancu: Ugotavljanje tveganj (pri revidirancu) je opredelitev in analiza relevantnih tveganj s strani vodstva v povezavi z doseganjem ciljev poslovanja revidiranca. Gre za definiranje procesa in postopkov, ki naj bi ponujali rešitev o tem, kako naj se tveganja obvladujejo.Risk assessment conducted by auditee: Risk assessment (within a client organization) is the identification and analysis of relevant risks by management to achievement of the entity's objectives, forming a basis for determining how the risks should be managed.
Ugotovitev: Ugotovitve so sklepi, ki jih revizor oblikuje na podlagi revizijskih razkritij. Conclusion: Conclusions are statements deduced by the auditor from those findings

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [14] | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje