najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Splošne računalniške kontrole: Kontrolni postopki, ki ponujajo razumno zagotovilo, da so bili cilji kontroliranja, ki se nanašajo na računovodske informacije, ki se obdelujejo v okolju računalniške obdelave.General computer controls: Control activities that provide reasonable assurance of achieving the control objectives related to the processing of financial information within the computer processing environment.
Sporno razkritje: Če je revizijsko razkritje iz predloga revizijskega poročila spodbijano ali če je v mnenju izražen dvom o strokovni pravilnosti revizijskega razkritja, se to šteje za sporno.Disputable finding: If an audit finding in the proposed audit report is challenged, or some doubt has been expressed in the opinion about professional correctness of a finding, such finding shall be considered to be disputableIf an audit finding in the proposed audit report
Spremljanje popravnih učinkov: Zaključna dejavnost v revizijskem procesu je preveritev, ali je revidiranec upošteval razkritja, opredeljena v revizijskem poročilu in sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, h katerim je bil pozvan, oziroma ali je ukrepal v povezavi s slabostmi v poslovanju, s katerimi se je revidiranec seznanil v pismu poslovodstvu.Follow-up: The final stage in the audit process is to check that the auditee has addressed the findings identified in the audit report and accepted Corrective measures or undertook activities to remedy the weaknesses found out in the auditee's business operation presented in the management letter.
Standardi poročanja: Okvirna navodila za revizorja o tem, kako naj poroča o izsledkih revizije, vključno z navodili o obliki in vsebini revizijskega poročila. Reporting Standards: The framework for the auditor to report the results of the audit, including guidance on the form and content of the auditor's report.
Standardi revidiranja: Okvir revizorjevega dela za dosledno izpolnjevanje cilja revizije, tudi načrtovanje in nadziranje revizije, zbiranje dokazov ter ustrezno proučevanje in ovrednotenje notranjih kontrol.Field Standards: The framework for the auditor to systematically fulfil the audit objective, including planning and supervision of the audit, gathering of competent, relevant and reasonable evidence, and an appropriate study and evaluation of internal controls.
Strategija zanašanja na kontrole: Načrt za prepoznavanje in preizkušanje kontrolnih postopkov za posamezne pomembne segmente izkazov (skupine kontov) v povezavi s posebnimi revizijskimi cilji, za katere smo ali nismo ugotovili specifičnega tveganja. Načrt lahko vključuje tudi seznam kontrolnih postopkov, ki smo jih v okviru podrobnega načrtovanja prepoznali, a jih v tekočem letu ne bomo preizkušali.Control-reliance strategy: A plan for identifying and testing control activities for each significant account balance and related potential errors for which we have not identified specific risks; the plan may include identification of account balances and specific audit objectives for which we will not test control activities in the current year
Stratificirano/ razslojeno slučajno vzorčenje: Pri stratificiranem slučajnem vzorčenju gre le za razširitev enostavnega slučajnega vzorčenja, pri katerem populacijo najprej razdelimo v ločene skupine, stratume, pri čemer je vsak stratum precej homogen glede na vrednost in tveganje.Stratified random sampling: Stratified random sampling is an extension of simple random sampling, in which the population is first divided into discrete bands, or strata, each being fairly homogeneous with respect to value and risk.
Strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka: Metoda računovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov, po kateri se prihodki evidentirajo, ko so zasluženi, odhodki pa v trenutku nastanka obveznosti ne glede na to, ali so bili ti posli s prejemkom ali izdatkom dokončani ali ne. Accrual basis: The method of recording transactions by which revenues are recorded when earned and expenditures are recorded when incurred, whether or not the transactions have been finally settled by the receipt or disbursement of cash.
Študija primerov: Študije primerov revizor uporabi za pridobivanje revizijskih dokazov, ker vsebujejo značilne ugotovitve za določen pojav. Študije primerov zajemajo podrobnejše preverjanje in predstavitev posameznih primerov iz statistične populacije, izbranih na podlagi uporabe drugih tehnik pridobivanja podatkov, informacij in revizijskih dokazov.Case study: Case studies are used for obtaining audit evidence, because they include evidence characteristics for certain activity. Case studies include detailed review and presentation of individuals that were selected on the basis of other techniques, information and audit evidence.
Tekoči odhodki: Ta kategorija odhodkov zajema plačila materiala in storitev, nastalih zaradi stroškov dela, ...Current expenditure: This category of expenditure covers payments for goods and services which are recurrent in nature such as personnel expenditures.

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [13] | 14 | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje