najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Revizijski standardi: Revizijski standardi dajejo revizorju najnujnejše usmeritve, ki mu pomagajo določiti obseg revizijskih korakov in postopkov, ki naj jih uporablja za dosego cilja revizije. To so kriteriji ali sodila, na podlagi katerih je ovrednotena kakovost izsledkov revizije.Auditing Standards: Auditing standards provide minimum guidance for the auditor that helps determine the extent of audit steps and procedures that should be applied to fulfil the audit objective. They are the criteria or yardsticks against which the quality of the audit results are evaluated.
Revizijsko razkritje: Z revizijskimi razkritji revizor predstavi skupek ugotovitvenih in presojevalnih navedb o določenem delu revidirančevega poslovanja. Elementi revizijskega razkritja so opis dejanskega stanja, sodilo, presoja, sklep. Kjer je to primerno, pa tudi pojasnila in sprejete ukrepe odgovornih oseb in vzrok za nastale nepravilnosti, napake ali nesmotrnosti.Audit Findings: Audit findings are the most important part of the audit report. The auditors present collective statements about certain part of auditee's business operations. Elements of findings are: condition, criteria, cause and effect.
Revizijsko tveganje: Tveganje, da revizor ne bo izrazil pridržka o računovodskih izkazih, ki so pomembno nepravilni ali vsebujejo pomembne napačne navedbe. Audit risk: is the risk that the auditor will fail to express a reservation on financial statements that are materially irregular or misstated.(INTOSAI)
Revizor informacijskih sistemov : Zaposleni, ki ima ustrezno znanje in izkušnje s področja obdelav v računalniško podprtih okoljih, ki se nanašajo na zadeve, kot so: - prepoznavanje in ocenjevanje tveganj, ki se nanašajo na računalniško podprte obdelave podatkov; - prepoznavanje in preizkušanje računalniško vgrajenih kontrol; - načrtovanje, razvoj in uporaba računalniško podprtih revizijskih tehnik; - izvajanje revizij v skladu s profesionalnimi standardi certificiranja, revidiranja.Information system auditor (or Computer assurance services specialist (CAS specialist)): Employee who has appropriate training and experience in computer processing environments related to matters such as the identification and assessment of risks related to computerized processing, the identification and testing of controls, the design, development, and use of computer-assisted auditing techniques, and the application of relevant auditing and attestation standards and the audit approach. In some countries, CAS specialists are considered synonymous with Enterprise Risk Services - Control Assurance (ERS-CA) specialists.
Segment revizije : Segment je vsebinsko opredeljena in zaokrožena celota institucionalne ravni (npr. neposredni proračunski uporabnik, posredni proračunski uporabnik, država kot celota) ali del, ki izraža določen vidik poslovanja te ravni (npr. izkaz, ekonomska kategorija ali posamezni vidik smotrnosti (učinkovitost, uspešnost ali gospodarnost)), o kateri računsko sodišče izreka revizijsko mnenje o izkazovanju in/ali poslovanju in/ali smotrnosti poslovanja.Audit segment: Audit segments present areas for auditing on which the court of audit issues opinnion. Audit segments in regularity audits differ from audit segments in performance audit.
Sekcija: Sekcija je smiselno opredeljeno področje za izvajanje revizije, o katerem računsko sodišče ne izreka revizijskega mnenja, temveč pomeni najnižjo enoto, za katero se sestavi ločen delovni zapis. Sekcija je sestavni del podsegmenta. Pri reviziji računovodskih izkazov je sekcija lahko skupina kontov, konto ali posamezni del kontov, ki se nanaša na vsebinsko opredeljeno in zaokroženo celoto, ki večinoma sovpada z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov, kjer posamezno sekcijo lahko predstavljajo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki, investicijski transferi. Pri reviziji pravilnosti poslovanja se sekcija lahko razlikuje od ekonomske klasifikacije in je sestavljena iz kombinacije delov posameznih kontov oziroma je enaka določeni skupini poslovnih dogodkov oziroma transakcij. Pri revizijah smotrnosti poslovanja pa lahko posamezna sekcija predstavlja posamezno vprašanje iz revizije, ki se nanaša na negospodarnost, neučinkovitost ali neuspešnost poslovanja. 
Sistematične napake: Sistematične napake so tiste, ki se lahko pojavijo samo v strogo definiranih okoliščinah in ki vplivajo le na določen delež poslovnih dogodkov (transakcij).Systematic errors: Systematic errors are those which can occur only in closely defined circumstances, and which affect only a isolated portion of transactions.
Skladnost : Revizijski cilj, ki se nanaša na skladnost poslovanja s predpisi in internimi pravilniki.Compliance: An audit objective related to procedures which are being performed as intended, that includes compliance with internal rules and procedures.
Skupno zagotovilo: Sprejemljivo zagotovilo, da je bil posebni revizijski cilj dosežen oziroma da v zvezi z njim ne obstaja napaka ali nepravilnost, kar tudi vpliva na to, da v računovodskih izkazih ni pomembno napačnih navedb in v poslovanju ni pomembnih nepravilnosti. Sprejemljivo zagotovilo pridobimo iz kombinacije naslednjih treh virov:Overall Assurance: Reasonable assurance that a potential error has not occurred and caused the financial statements to be materially misstated; overall assurance is derived from one or a combination of the following three sources:
Slučajne napake: Slučajne napake so tiste napake, ki bi se lahko primerile tudi pri kateri koli od transakcij, ki niso bile izbrane v vzorec.Random errors: Random errors are those which could also have occurred in any of those transactions which were not sampled for testing.

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje