najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Pomanjkljivost delovanja notranje kontrole: Pomanjkljivost se nanaša na pomanjkljivo vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol. Gre za ugotovljeno stanje, kjer lahko sklenemo, da je obseg odstopanj pri delovanju notranjih kontrol tolikšen, da so kontrole neučinkovite pri doseganju zastavljenih ciljev.Control weakness: Weaknesses are related to design and operation of the internal controls. A condition that exists if we conclude that the nature and extent of control deviations are of such magnitude that the control is not effective for the purpose of achieving its objective.
Pomembna uporaba računalnikov: Pomembna – če je raba računalnikov manjša od prevladujoče, vendar še zmeraj znatna. Revidirani subjekti s pomembno navzočnostjo računalnikov imajo običajno enega ali dva kompleksna sistema, ki se sicer veliko uporabljata, vendar pa subjektova raba računalnikov vseeno ne more biti označena kot prevladujoča.Computer significant: Classification of a client's use of computers if use is less than dominant but more than minor; computer-significant clients often have one or two complex systems that are used extensively and are important to the client's principal business activities but, on the whole, the client's use of computers is not dominant
Pomembne skupine poslovnih dogodkov (transakcij): Sorodne vrste poslovnih dogodkov, ki kot celota pomembno vplivajo na izkazovanje v računovodskih izkazih in pravilnost poslovanja. Material Class of Transactions: Similar types of transactions that, in the aggregate, have a material effect on the financial statements.
Pomembnost: Na splošno: zadeva je pomembna, če njeno poznavanje lahko vpliva na uporabnika računovodskih izkazov ali na revizijsko poročilo; pomembnost se pogosto opredeljuje po vrednosti, vendar pa se zaradi narave ali značilnosti posamezne postavke ali skupine postavk zadeva lahko šteje za pomembno tudi takrat, kadar zakonski ali kak drug predpis zahteva, da se obravnava in razkrije posebej, ne glede na zneske, ki so z njo povezani; določena zadeva je lahko pomembna ne samo po vrednosti ali po naravi, temveč tudi glede na to, v kakšni zvezi se pojavlja: kadar se posamezna postavka proučuje v zvezi s splošnim pregledom, ki ga dajejo obračuni, v zvezi s celoto, katere del je, v zvezi z drugimi z njo povezanimi določbami ali v zvezi z zneski iz prejšnjih let; revizijski dokazi imajo pomembno vlogo pri revizorjevih odločitvah o izbiri vprašanj in področij revizije ter tudi o načinu, času in obsegu revizijskih preizkusov in postopkov.Materiality (Material): In general terms, a matter may be judged material if knowledge of it would be likely to influence the user of the financial statements or the performance audit report. Materiality is often considered in terms of value but the inherent nature or characteristics of an item or group of items may also render a matter material - for example, where the law or some other regulation requires it to be disclosed separately regardless of the amount involved. In addition to materiality by value and by nature, a matter may be material because of the context in which it occurs. For example, considering an item in relation to the overall view given by the accounts, the total of which it forms a part ; associated terms ; the corresponding amount in previous years. Audit evidence plays an important part in the auditor's decision concerning the selection of issues and areas for audit and the nature, timing and extent of audit tests and procedures.
Pomembnost po kontekstu: Določena zadeva je lahko pomembna ne samo po vrednosti ali svoji naravi, temveč tudi glede na to, v kakšni zvezi se pojavlja. Na primer, kadar se posamezna postavka preučuje v zvezi s splošnim pregledom, ki ga dajejo obračuni v zvezi s celoto, katere del je, ali v zvezi z drugimi z njo povezanimi določbami ali v zvezi z zneski iz prejšnjih let, pri ponavljajočih se nepravilnostih in nesmotrnostih.Materiality by context: Certain case can be material by value, by nature and also by context. For example when an item is reviewed in accordance with general reviews, other regulations or with sums from previous years, when irregularities or under-performance are reappearing.
Pomembnost po naravi: Zadeva se lahko šteje za pomembno tudi takrat, ko vrednostno sicer ni pomembna, vendar je narava neskladnosti s predpisi oziroma nesmotrnost takšna, da je uporabnika javnih sredstev treba na to opozoriti (npr. groba kršitev predpisov, očitno nevarčno ravnanje z javnimi sredstvi ...), ali kadar na primer zakonski ali kak drug predpis ali program, projekt, dejavnost zahteva, da se obravnava in razkrije posebej, ne glede na zneske, ki so z njo povezani.Materiality by nature: The case can be considered material also when the value is not material, but the nature of non compliance with laws or under-performance is such that the public funds users must be warned (for example: severe violation of regulations, obvious ineconomy…) or when legal regulations, programmes, projects, activities are necessary to be reviewed as a separate case regardless to the amounts referred to them.
Pomembnost po vrednosti: Pomembnost po vrednosti se določi v odstotku od vrednosti predmeta revidiranja – kritične komponente – (npr. prihodkov ali prejemkov oziroma odhodkov ali izdatkov, aktive, proračunske postavke, ocenjevanja zneska možnega prihranka, doseganja večjih učinkov …) ali druge strokovno utemeljene osnove za določitev pomembnosti.Materiality by value: Materiality by value is defined by identifying the materiality rate. Materiality rate is expressed in percentage from the value of audited item (revenues or expenditures, budget lines, assessment of possible savings, achieving effectiveness…) or any other professionally defined base for materiality.
Pooblastilo in odobritev: Vsak poslovni dogodek se lahko izvede samo, če ga je odobrila ustrezna odgovorna oseba v skladu z notranjimi predpisi.Authorisation control: for all transactions an approval is required in accordance with the internal rules and regulations.
Popolnost: Posebni revizijski cilj, ki se nanaša na zahtevo, da morajo biti vsi poslovni dogodki, ki so se zgodili, tudi evidentirani.Completeness: An audit objective not only related to transactions whereby all are required to be processed and recorded in the appropriate account balance or account records but also related to assets and liabilities where all are required to be recorded in the appropr
Popravljalni ukrepi: Ukrepi, ki jih uporabnik javnih sredstev uvede zato, da odpravi določeno nepravilnost ali nesmotrnost v svojem preteklem poslovanju ali da zmanjša tveganje za pojavljanje nepravilnosti ali nesmotrnosti. Corrective measures: Measures that are put in place by user of public funds in order to remedy irregularities in past business operations or in order to reduce risks in future business operations

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje