najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Odzivno poročilo: Uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so bile odkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti, mora predložiti poročilo o odpravljanju razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti – odzivno poročilo.Response report: The user of public funds in whose operation irregularities or inefficiencies have been disclosed, must submit a report on remedy of disclosed irregularities and inefficiencies - response report
Okolje kontroliranja: Pomeni celoten odnos, zavest in delovanje vodilnih in vodstvenih kadrov, glede notranjega kontroliranja in pomena notranjih kontrol pri revidirancu.Control environment: It is the overall attitude, awareness and actions of senior and line management regarding internal control and its importance within the entity.
Okolje računalniške obdelave: Računalniški center, ki podpira računalniško strojno in programsko opremo. Možno je imeti več računalniško podprtih okolij na eni fizični lokaciji. Posebna značilnost centrov računalniške obdelave je edinstvena kombinacija operativnih postopkov in programiranih kontrol. V računalniških centrih delajo tudi posamezniki, ki skrbijo za delovanje računalniških obdelav, vendar ni nujno, da so fizično na isti lokaciji.Computer processing environment: A computer processing location that supports a computer hardware and operating system environment. It is possible to have multiple computer processing environments at one physical location. A distinguishing feature of the computer processing environment is its unique combination of operating procedures and programmed controls. A computer processing environment also includes those individuals who support the computer processing, but who may not be physically located in the same location
Okvirni načrt revizije: Je sestavni del predloga za uvedbo revizije in mora zajemati: segmente revizije, način izvajanja revizije, potreben čas za izvedbo revizije, predračun stroškov. Outline audit plan: Is included in the audit proposal and must contain: audit segments, way of implementing the audit, the time needed to complete the audit, costs
Opredmetena sredstva: Sredstva, ki materialno obstajajo (npr. zemljišča, stavbe, oprema …).Physical assets: Assets that have physical existence (eg. land, buildings, equipment, …)
Osnutek revizijskega poročila: Na podlagi revizijskih ugotovitev revizor pripravi osnutek revizijskega poročila, ki ga računsko sodišče pošlje revidirancu. Revidiranec lahko razkritja v osnutku revizijskega poročila izpodbija.Draft audit report: The auditors must prepare draft audit report that is delivered to the auditee. Auditee can dispute audit findings which are cleared up with the auditee in a clarification meeting,
Pismo predstojniku ali pismo poslovodstvu: Pismo predstojniku ali poslovodstvu je akt, ki se lahko izda revidirancu najpozneje z osnutkom revizijskega poročila. Z njim pa pristojni vrhovni državni revizor, v soglasju z namestnikom predsednika, sporoča revizijska razkritja, ki niso vplivala na mnenje, ter slabosti v revidirančevem poslovanju, ki se nanašajo predvsem na notranje kontroliranje.Management letter: Management letter is an act that can be issued to the auditee at the latest when the draft audit report is issued. It reports on audit findings that did not influence the audit opinion and on weaknesses in auditee's business operations referred to internal controls.
Podcenjenost (podvrednotenje): Prikazovanje po premajhni vrednosti – navedba salda na kontu, ki je glede na dejansko stanje premajhen.Understatement: An amount by which an account balance as recorded is less than the balance that should be recorded (ZM)
Podrobni načrt revizije: Podrobni načrt revizije mora za vsak segment vsebovati vse potrebne informacije, ki so predstavljene v nadaljevanju, in sicer segmente, posebne cilje revizije, kriterije za opredelitev napak in nepravilnosti, kriterije za opredelitev tveganja in pomembnosti, rezultate predhodnih analitičnih postopkov, pristop k preizkušanju podatkov, potreben obseg preizkušanja podatkov ter način preizkušanja podatkov, opredeljen z revizijskim programom. Med naštetimi elementi podrobnega načrta revizije je najpomembnejši revizijski program, kjer je predstavljeno revizijsko delo, ki ga bo treba opraviti.Detailed Audit Plan: The detailed audit plan must include for each segment all information (specific audit objectives, criteria for defining irregularities, misstatements; criteria for defining risk and materiality, results of the preliminary analytical procedures, approach to substantive testing, the scope and way of substantive testing).
Podsegment revizije: Podsegment je smiselna in vsebinsko zaokrožena celota znotraj segmenta, o kateri računsko sodišče ne izreka revizijskega mnenja. Za podsegement se določi stopnja pomembnosti, ki se lahko razlikuje od stopnje pomembnosti, določene za segment, katerega sestavni del je. Dejstvo, da skupna vrednost napak oziroma nepravilnosti, ugotovljenih znotraj posameznega podsegmenta, presega stopnjo pomembnosti, določeno za ta podsegement, lahko vpliva na izrečeno revizijsko mnenje na način, kot se to opredeli v podrobnem revizijskem načrtu.Audit sub-segment: Audit segments present areas for auditing. Audit segments in regularity audits differ from audit segments in performance audit. For example: in financial and regularity audits the segments are defined on the basis of economic classification: individual segment can be current expenditure, current transfers, capital expenditure, capital transfers. In performance audits each segment represents an issue referring to economy, efficiency and effectiveness (S)

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje