najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Investicijski transferi: Ta kategorija vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera.Capital transfers: This category covers all transfers intended for use by the recipient for the payment of goods and services.
Izvedbeno tveganje: Izvedbeno tveganje, ki se nanaša na posamezno revizijo, je tveganje, v katerem je naša organizacija izpostavljena negativnim posledicam v zvezi z izvedbo posamezne revizije (npr. negativna publiciteta, če nam pri izvajanju revizije ne uspe izpolniti visokih strokovnih standardov, ali kadar so pričakovanja javnosti oziroma uporabnikov našega poročila večja od naših zmožnosti). Na izvedbeno tveganje vpliva obstoj velikih nepravilnosti ali prevar oziroma korupcije. Izvedbeno tveganje obstaja tudi, kadar v računovodskih izkazih obstajajo napake, ki so tako pomembne, da zavajajoče vplivajo na uporabnike teh izkazov. Izvedbeno tveganje je lahko prevladujoče in vpliva na revizijo kot celoto oziroma računovodske izkaze ali pa ga je mogoče povezati s posebnimi segmenti in pripadajočimi posebnimi revizijskimi cilji.Engagement risk: Engagement risk, as it relates to an audit engagement, is the risk that: the firm may be exposed to adverse consequences as a result of its association with a client (e.g., negative publicity or litigation); the financial statements as a whole may be subject to material error or to misunderstanding by users as a result of factors that may be (a) pervasive to the audit engagement and financial statements or (b) specific to a significant account balance(s) and related potential error(s).
Izvršilna oblast: Veja oblasti, ki izvaja zakone.Executive Branch of Government (Executive): The branch of government which administers the law.
Javna naročila: Javno naročilo kot skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradnje.Public procurement: Public procurement shall mean the set of acts performed by the contracting entity aimed at the procurement of goods, services or works
K rezultatom usmerjeno upravljanje: K rezultatom usmerjeno upravljanje je koncept, ki zahteva oblikovanje ciljev, spremljanje in vrednotenje rezultatov. Opravljene ocene prikažejo, katere dejavnosti bo v prihodnje treba vpeljati ali opustiti. Cilje je treba določati za učinke in tudi za izide.Result based management: Result based management is a management concept in which objectives are formulated, results are monitored and evaluated, and assessments are made concerning which future activities have to be implemented
Kontrolni postopki: To so usmeritve in postopki, izdelani tako, da omogočajo izvajanje navodil vodstva v načrtovanem obsegu in na predviden način ter tako, da zagotavljajo ukrepanje v primeru tveganja neuresničitve zastavljenih ciljev revidirančevega poslovanja. Kontrolni postopki, ki so ponavadi pomembni za revidiranje računovodskih izkazov, so tisti, ki preprečujejo in odkrivajo napake v računovodskih izkazih oziroma preprečujejo nedovoljeno razpolaganje s sredstvi in/ali nepooblaščeno prevzemanje obveznosti revidiranca in nepravilnosti v poslovanju.Control activities (procedures) : Policies and procedures designed to help ensure that management directives are carried out. They help ensure that necessary actions are taken to address risks of not achieving the entity's objectives. The control activities that are ordinarily relevant to an audit of financial statements are those that prevent or detect, on a timely basis, misstatements in the financial statements that are considered material by management or unauthorized disposition of assets or incurrence of liabilities
Kontrolni postopki višje ravni: Kontrolni postopki, ki se nanašajo na obvladovanje podatkov in transakcij na zbirni ravni ter večinoma ne obravnavajo podrobnosti. Tovrstni kontrolni postopki ponavadi zajemajo tiste postopke, ki jih ožje vodstvo revidiranca izvaja z analitičnimi pregledi, pregledi transakcij in nadzorom nad smotrnostjo poslovanja.High level control activities: Control activities that involve greater aggregation of data and less consideration of detail, are generally performed by the more senior levels of management, and include analytical, transactional, or performance reviews
Manj pomembna uporaba računalnikov: Pomeni razvrstitev uporabe računalniške tehnologije pri poslovanju revidiranca, kjer se računalniška tehnologija uporablja za izvajanje sorazmerno enostavnih nalog, ki pa niso tako pomembne za izvajanje temeljnih poslovnih dejavnosti pri revidirancu.Computer minor: Classification of a client's use of computers if the extent of computer use is confined to relatively simple tasks which are of limited importance to the client's principal business activities
Matrika revizijskih testov: Metodika usmerjenega preizkušanja, ki pomeni, da za vsako bilančno kontno stanje določimo neposredno (glavno) smer preizkušanja – precenjenost ali podcenjenost. Neposredni (glavni) preizkusi vknjižb na enem bilančnem kontnem stanju so hkrati posredni (posledični) preizkusi ustreznih vknjižb na enem ali več drugih bilančnih kontnih stanjih. Vsako bilančno kontno stanje moramo neposredno preizkusiti le v eni smeri, bodisi za precenitev bodisi za podcenitev, saj bo tako to kontno stanje posredno preizkušeno v drugi smeri. Na splošno velja, da neposredno preizkušamo debetne salde (v breme) za precenjenost, kreditne salde (v dobro) pa za podcenjenost.Audit test matrix: A directional testing approach that involves establishing a direction of primary concern (either overstatement or understatement) for each account balance or class of transactions and designing substantive procedures to test each account balance in that direction; generally, debit transactions and account balances with debit balances are tested for overstatement, and credit transactions and account balances with credit balances are tested for understatement.
Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI): Mednarodni, neodvisni organ, ki si prizadeva pospeševati izmenjavo mnenj in izkušenj med posameznimi VRI na področju nadzora nad javnimi financami.International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI): An international and independent body which aims at promoting the exchange of ideas and experience between Supreme Audit Institutions in the sphere of public financial control.

prejšnja stran | 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | naslednja stran


Znanje