Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Uspešnost in učinkovitost ukrepov in aktivnosti za izboljšanje dostopnosti predšolske vzgoje

Zadnja sprememba:
14. 12. 2010

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti ukrepov in aktivnosti za izboljšanje dostopnosti predšolske vzgoje, h katerim je ministrstvo pristopilo po izdaji Revizijskega poročila o zagotavljanju predšolske vzgoje v letih od 2003 do 2006 z dne 14. 2. 2007.

Revidirano obdobje:
Od 14. 2. 2007, do izdaje osnutka revizijskega poročila-

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-1/2009/2
Datum: 23. 12. 2009

Opombe:

Kratek napovednik revizije  

Razvoj dostopnosti predšolske vzgoje

Računsko sodišče je revizijo o razvoju dostopnosti predšolske vzgoje izvedlo, da bi ocenilo uspešnost in učinkovitost Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) pri izboljševanju dostopnosti predšolske vzgoje v obdobju po izdaji Revizijskega poročila o zagotavljanju predšolske vzgoje v letih od 2003 do 2006, februarja 2007. 

Računsko sodišče je ugotovilo, da sta se število in delež otrok, vključenih v predšolsko vzgojo, v obdobju, na katero se nanaša revizija, povečala, da v posameznih občinah ni dovolj prostih mest v vrtcih glede na potrebe in da starši iz različnih občin za enak program vrtca ne plačujejo enako, tisti s povprečnim osebnim dohodkom pa še vedno plačujejo za vrtec višje zneske kot starši v primerljivih evropskih državah.


Kratka predstavitev številk in dejstev iz revizijskega poročila (465 kB)

Računsko sodišče je ocenilo, da ministrstvo ciljev glede izboljšanja dostopnosti predšolske vzgoje ni ustrezno načrtovalo, a je kljub temu doseglo izboljšanje na področju vključenosti otrok v predšolsko vzgojo. Pri tem pa ni izboljšalo finančne dostopnosti predšolske vzgoje, zato je računsko sodišče ocenilo, da bi bilo lahko ministrstvo pri izvajanju teh aktivnostih bolj učinkovito.

Ministrstvo načrtovanja ciljev glede izboljšanja dostopnosti predšolske vzgoje, v primerjavi z obdobjem od leta 2003 do leta 2006, ni izboljšalo. Cilja glede vključenosti otrok prvega starostnega obdobja ni natančno določilo, ampak je zgolj povzelo cilj Evropskega sveta. V obrazložitvah finančnih načrtov je ministrstvo "povečanje deleža vključenosti otrok v vrtce" opredelilo zgolj kot usmeritev in določilo nekaj dolgoročnih ciljev, ki naj bi bili usmerjeni tudi k povečanju deleža vključenosti otrok v vrtce, pri tem pa ni pojasnilo, kako naj bi posamezne aktivnosti vplivale na uresničevanje te usmeritve in v kolikšni meri naj bi vplivale. 

Kljub temu, da bo cilj ministrstva glede 90-odstotne vključenosti otrok v drugem starostnem obdobju v šolskem letu 2010/2011 verjetno dosežen, zaradi neustreznega načrtovanja ciljev ni bilo mogoče oceniti, ali je k dosegi tega cilja prispevalo ministrstvo in v kolikšni meri je vplivalo. Računsko sodišče je še opozorilo, da je doseganje ciljev na področju predšolske vzgoje odvisno tudi od ravnanja posameznih občin, zato za morebitno nedoseganje posameznega cilja odgovornosti ni mogoče v celoti pripisati zgolj ministrstvu. To velja tudi za področje (so)financiranja investicij občin, kot ga ureja Zakon o financiranju občin (ZFO-1A), saj zakon natančno določa višino (so)financiranja, s tem pa zaradi omejenih proračunskih sredstev ministrstvu ne omogoča (so)financiranja investicij v vrtce vsem občinam, ki se prijavijo na razpis. 

Delovanje ministrstva glede izboljšanja dostopnosti predšolske vzgoje ni bilo dovolj učinkovito. Ministrstvo sicer spremlja in analizira prosta mesta v vrtcih, cene programov vrtcev, plačila staršev, vrste in število izvajalcev predšolske vzgoje in varstva, vendar razen priprave osnutka pravilnika o oblikovanju cen ministrstvo priprave sprememb predpisov in uvajanja novih ukrepov ne izvaja na podlagi analiz predvidenih učinkov že izvajanih in šele načrtovanih sprememb predpisov. Po oceni računskega sodišča bi na analizah temelječi predlogi sprememb predpisov zagotovili hitrejše in trajnejše izboljšanje dostopnosti vrtcev. 

Ministrstvo v treh letih po izdaji Revizijskega poročila o zagotavljanju predšolske vzgoje v letih od 2003 do 2006 ni uspelo razviti ustrezne informatizirane oblike razvida izvajalcev javnoveljavnih programov na področju predšolske vzgoje, ki naj bi bila javno dostopna na spletni strani ministrstva. Po drugi strani pa je ministrstvo, po oceni računskega sodišča, svoje naloge na področju investicij, povezanih s predšolsko vzgojo, izvajalo zadovoljivo, saj je dosledno pripravljalo razpise za sofinanciranje investicij v vrtce in izvajalo program investicij v vrtce. 

Po oceni računskega sodišča bi ministrstvo s spodbujanjem ustanavljanja in organiziranja različnih oblik predšolske vzgoje in varstva otrok, predvsem v okoljih, kjer prostih mest v vrtcih primanjkuje, lahko še učinkoviteje povečalo dostopnost predšolske vzgoje. Ministrstvo je z možnostjo vpisa varuhov predšolskih otrok v register sicer omogočilo legalno izvajanje te oblike varstva otrok in s tem vsaj v določenem obsegu prispevalo k zmanjšanju števila izvajalcev varstva predšolskih otrok na sivem trgu, vendar bi bil, po oceni računskega sodišča, navedeni ukrep lahko še bolj učinkovit, če bi ministrstvo to obliko varstva tudi finančno spodbudilo. 

Delovanje ministrstva z vidika izboljšanja finančne dostopnosti predšolske vzgoje ni bilo učinkovito. Ministrstvo posebej ne preverja, ali občine pri oblikovanju cen programov vrtcev upoštevajo metodologijo, določeno v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in tudi pri kršitvah pravilnika, s katerimi je seznanjeno, ne ukrepa. Ministrstvo s svojimi aktivnostmi ni prispevalo k znižanju razlik v cenah programov vrtcev med občinami, ki tako še vedno dosegajo 88,0 odstotka razlike med najcenejšim in najdražjim programom vrtca. Računsko sodišče je mnenja, da sta prav neuspešnost ministrstva pri uveljavitvi sprememb v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki se nanašajo na poenotenje cen programov vrtcev na ravni celotne države, ter neuspešnost pri poenotenju postopkov upoštevanja premoženja družine pri uvrstitvi staršev v plačilne razrede glavna razloga za ohranjanje neenakosti staršev z vidika zagotavljanja finančne dostopnosti predšolske vzgoje glede na občino, v kateri bivajo.

Ministrstvo ni bilo uspešno pri uveljavitvi sprememb na področju plačil staršev, s katerimi bi znižali progresivnost plačil staršev, in najvišja plačila staršev za vrtec znižali na raven primerljivih evropskih držav. Starši s povprečno ali višjo plačo za otroka v vrtcu tako še vedno plačujejo eno najvišjih cen v Evropi ter do osemkrat višjo ceno kot starši v prvem plačilnem razredu. Računsko sodišče ocenjuje, da je nespremenjeno stanje na tem področju predvsem posledica neučinkovitega sodelovanja ministrstva z občinami ter drugimi ministrstvi in vladnimi službami. 

Računsko sodišče je ministrstvu podalo vrsto priporočil, med pomembnejšimi pa sta priporočili, naj ministrstvo v sodelovanju z drugimi pristojnimi akterji na področju zagotavljanja dostopnosti predšolske vzgoje:

  • ustrezno načrtuje in v okviru svojih pristojnosti prispeva k uveljavitvi modela prenosa plač zaposlenih v predšolski vzgoji na državni proračun, tako da pripravi natančen izračun potrebnih državnih in občinskih sredstev, ustrezne predloge zakonskih sprememb glede virov in načina zagotavljanja potrebnih sredstev, ter
  • hkrati z modelom prenosa plač pripravi pravne podlage za uveljavitev načrtovane lestvice plačil staršev in s tem zagotovi izboljšanje finančne dostopnosti predšolske vzgoje otrok, tako da poenoti cene programov vrtcev na ravni celotne države ter zniža progresivnost in najvišja plačila staršev.

Kratka predstavitev številk in dejstev iz revizijskega poročila (465 kB)

Deli vsebino