Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Revizija pravilnosti in smotrnosti poslovanja Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Zadnja sprememba:
28. 3. 2012

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Revidirano obdobje:
leti 2008 in 2009

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1214-5/2009-3 in sprememba sklepa št. 1214-5/2009-10 z dne 13. 5. 2010
Datum: 15. 12. 2009

Opombe:

Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljevanju: sklad) in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v delu, ki se nanaša na njegove naloge v zvezi s poslovanjem sklada. Sklad je ustanovljen za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje. Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu s pooblastili, ki jih ima na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ter opravlja druge naloge, za katere je pristojen po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in aktu o ustanovitvi. Delovanje sklada sodi v delovno področje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v delu, ki se nanaša na njegove naloge v zvezi s poslovanjem sklada v letih 2008 in 2009. Pri ocenjevanju uspešnosti in učinkovitosti poslovanja sklada je računsko sodišče ugotavljalo, ali je sklad ustrezno načrtoval aktivnosti za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov, ali so bili uresničeni cilji za izvedbo nalog pri vzpodbujanju razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanju delovnih mest zanje, ali je sklad ustrezno in popolno poročal o uresničevanju zastavljenih ciljev in v kolikšni meri, ali je zagotovil učinkovito vplačevanje prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ali je učinkovito dodeljeval finančne spodbude za zaposlovanje invalidov. Pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa je iskalo odgovore na vprašanji, ali je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letih 2008 in 2009 spremljalo izvajanje ciljev sklada in ali je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izvajalo ustrezne ukrepe za realizacijo ciljev, kadar posamezni cilj oziroma projekt iz poslovnega in finančnega načrta sklada ni bil izveden ali je bil izveden le delno.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja sklada izreklo negativno mnenje, saj je ugotovilo, da sklad ni pozival neplačnikov prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov k plačilu oziroma ni izdajal odločb o obveznosti plačila prispevka, pri odločanju o prijavi zavezancev za nadomestno izpolnitev kvote ni upošteval določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ob ugotovljenih nepravilnostih pri nadomestni izpolnitvi kvote pa zavezancem ni izdal pozivov oziroma odločb o obveznosti plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Pri izvajanju javnih razpisov za druge vzpodbude je za sofinanciranje izbral program, katerega vloga ni vsebovala vse dokumentacije, ni preverjal, ali prijavitelji izpolnjujejo vse pogoje za sofinanciranje, podaljšal je dokončanje programov po roku, določenem v javnem razpisu, sredstev za programe pa ni nakazoval v roku, določenem v javnem razpisu. Poleg tega sklad ni sprejel splošnih pogojev poslovanja.

Sklad bi moral Vladi Republike Slovenije predlagati, da odloči o uporabi presežka iz sredstev za delo sklada, česar ni storil, za financiranje svojega delovanja pa je od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zahteval vsa načrtovana sredstva.

Sklad je javnim uslužbencem nepravilno določil in izplačeval plače ter dodatke, zaposlil eno javno uslužbenko, ki ni izpolnjevala pogojev za razpisano delovno mesto, in ena javna uslužbenka je napredovala, preden je izpolnila pogoje za napredovanje. Ob prevedbi plač je javne uslužbence uvrstil na delovna mesta, ki niso bila določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Javnim uslužbencem je izplačeval del plače za delovno uspešnost, ne da bi ugotavljal, ali dosegajo kriterije za izplačilo, ter jim izplačeval delovno uspešnost za povečan obseg dela, ne da bi ugotavljal, ali je imel za ta namen na voljo ustrezna sredstva. Naročilo za izvajanje računovodskih storitev, opravljanje nadzora nad dodeljevanjem pravic in vzpodbud za zaposlovanje invalidov ter za vodenje postopkov izterjave, za katere je v letih 2008 in 2009 izplačal skupaj 111.316 evrov, je oddal v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, poleg tega pa je imelo izvajanje nalog samostojnih podjetnic, ki so za sklad izvajale računovodske storitve, postopke izterjave, storitve nadzora in tajniška opravila, znake delovnega in ne obligacijskega razmerja.

Računsko sodišče je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve izreklo mnenje s pridržkom, ker je sredstva za financiranje delovanja sklada v celoti zagotovilo iz državnega proračuna, ne da bi upoštevalo tudi presežek prihodkov nad odhodki iz sredstev za delo sklada iz preteklih let.

Računsko sodišče je pri revidiranju uspešnosti izvajanja nalog vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov sklada ugotovilo, da sklad svojih nalog ni izvajal ob neplačilih prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in posebnih nadzorov nad izpolnjevanjem kvote za zaposlovanje invalidov, zaradi česar je bil v sklad vplačan prispevek v manjšem znesku, kot je načrtoval. Sklad ni dovolj jasno oblikoval meril za izbor programov, načina določitve sofinanciranja, upravičenih stroškov in načina izplačevanja sredstev, da bi lahko uspešno izvedel javne razpise za druge vzpodbude, in tudi ni vnaprej uredil možnosti podaljšanja izvedbe programov. 

Pri revidiranju učinkovitosti izvajanja nalog vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov sklada je računsko sodišče ugotovilo, da sklad s tem, ko ni sprejel splošnih pogojev poslovanja, v katerih bi podrobneje opredelil postopke vplačevanja prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter ugotavljanja nadomestnega izpolnjevanja kvote, ni zagotovil pogojev za pravilno, jasno, pregledno in učinkovito vplačevanje prispevka, realizacijo pogodb o poslovnem sodelovanju za nadomestno izpolnjevanje kvote in izvajanje postopkov dodeljevanja finančnih vzpodbud za zaposlovanje invalidov. Vplačani prispevek v sklad je bil zato manjši in so terjatve iz neplačanega prispevka 31. 12. 2009 znašale 11.422.712 evrov. 

Računsko sodišče je pri revidiranju uspešnosti poslovanja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v delu, ki se nanaša na njegove naloge v zvezi s poslovanjem sklada, ugotovilo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ni podrobneje, z nadzori preverjalo, ali sklad uresničuje prave cilje na pravilen in ustrezen način ter ni primerno ukrepalo.

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nesmotrnosti od sklada zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov in predložitev odzivnega poročila. Sklad mora pričeti z aktivnostmi za sprejem splošnih pogojev poslovanja in izkazati ukrepe za odpravo nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač. Med revizijskim postopkom je sklad sprejel dva ustrezna popravljalna ukrepa, in sicer je sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Vlada Republike Slovenije pa je na predlog sklada sprejela sklep o porabi celotnega presežka prihodkov nad odhodki iz sredstev za delo sklada iz leta 2010 in neporabljenega presežka preteklih let za financiranje delovanja sklada v letu 2011.

Za izboljšanje poslovanja je računsko sodišče skladu priporočilo, naj čim prej izpolni zakonsko obveznost in sprejme splošne pogoje poslovanja, v katerih bo podrobno opredelil pripravo in izvajanje javnih razpisov, postopke vplačevanja prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, nadomestnega izpolnjevanja kvote in dodeljevanja finančnih vzpodbud za zaposlovanje invalidov, ter naj redno izvaja nadzore nad izpolnjevanjem kvote in nad izpolnitvijo pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote. Sklad naj Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve izstavlja zahtevke za plačilo stroškov za delovanje z natančnejšimi izračuni predvidenih stroškov, redno spremlja dejansko porabo prejetih sredstev in sprejme akt o zaposlovanju na skladu. Sklad naj zagotovi pravočasno pripravo in obravnavo poslovnega in finančnega načrta sklada na nadzornem svetu sklada ter na Vladi Republike Slovenije. Sklad naj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve izvede strokovno analizo pričakovanih učinkov in potrebnosti vzpodbud za plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta ter sredstev za delo in stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. 

Računsko sodišče je za izboljšanje poslovanja Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve priporočilo, naj določi način, na podlagi katerega bo sklad pridobil ustrezne podatke za odobritev nagrade delodajalcem za preseganje kvote, ki so do te upravičeni. Za uskladitev delovanja sklada z Zakonom o javnih skladih, za opredelitev namena uporabe presežka prihodkov nad odhodki oziroma kritja presežka odhodkov nad prihodki sklada od upravljanja z namenskimi sredstvi, za opredelitev postopkov za nadomestno izpolnitev kvote in podrobnejšo opredelitev drugih določb v zvezi z izvajanjem nalog sklada naj pripravi predlog spremembe oziroma dopolnitve Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj sproti preverja porabo sredstev sklada za njegovo delovanje, redno izvaja nadzor poslovanja sklada in sprejme akt o sestavi poslovnih in finančnih načrtov oziroma akt o načinu izvajanja financiranja in določitvi osnov za izračun sredstev za delo vseh posrednih proračunskih uporabnikov, za katere je pristojno. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj Vladi Republike Slovenije predlaga dopolnitev Akcijskega programa za invalide 2007–2013 z navedbo nosilcev ukrepov v okviru posameznega cilja ali/in v poročilih o izvajanju akcijskega programa za invalide 2007–2013 poroča o izvajanju ukrepov vseh nosilcev. Opravi naj analizo o proučitvi najprimernejše oblike osebe javnega prava za izvajanje nalog sklada, smiselnosti izvajanja nalog sklada v okviru samostojne osebe javnega prava in morebitne vključitve izvajanja nalog v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Deli vsebino