Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert v letu 2016

Zadnja sprememba:
12. 4. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-11/2016/6
Datum: 21. 6. 2017

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šentrupert v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, ter občini izreklo negativno mnenje.

Občina pri izvajanju projektov gradnje vrtca v Šentrupertu in gradnje Lesno predelovalnega centra Puščava z ustanovitvijo stavbne pravice ni izvedla ustreznih postopkov ter ni spoštovala načel učinkovitosti in gospodarnosti, s pogodbo o najemu objekta vrtca pa je za več kot dvakrat presegla dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme prihodnjih let. Pri projektu gradnje Lesno predelovalnega centra Puščava tudi ni pridobila cenilnega poročila za ocenitev vrednosti nadomestila za stavbno pravico, ni pripravila poročila o ekonomski utemeljenosti ustanovitve stavbne pravice, za zemljišča, ki jih je pridobila od Republike Slovenije za gradnjo lesnopredelovalnega centra, ni zagotovila dogovorjene namenske rabe, poleg tega jih je obremenila s hipoteko za zavarovanje obveznosti družbe, ki ni posredni proračunski uporabnik niti javno podjetje, in o njihovi uporabi ni celovito poročala, zoper gospodarsko družbo, ki je prevzela gradnjo Lesno predelovalnega centra Puščava, tudi ni pričela uveljavljati obligacijskih pravic oziroma zahtev zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Za ustanovitev družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d. o. o ter povečanje osnovnega kapitala v njej ni izpolnila zakonskih pogojev, poleg tega nad poslovanjem družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d. o. o ni izvajala celovitega nadzora. Dodelila in izplačala je sredstva gospodarski družbi, ki ni bila izbrana z javnim razpisom.

Ugotovljene so bile tudi nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov ter pomanjkljive objave javnih razpisov in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacija in ustanovam. Prav tako župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, prevzela je obveznosti za rekonstrukcijo lokalnih cest, ne da bi z izvajalcem sklenila pogodbo, prevzela je več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev, pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala plačilnih rokov, za dela za rekonstrukcijo nekaterih lokalnih cest ni izvedla postopkov oddaje javnega naročila ter ni pripravila investicijske dokumentacije, župan je v strokovno komisijo za dodelitev sredstev tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam imenoval člana, ki je bil s prejemnikom sredstev interesno povezan, in ni izdal sklepa o izboru prejemnikov sredstev oziroma za to ni pooblastil druge osebe, občina dela sredstev tekočih transferov ni dodelila v skladu s predlogom komisije, dolgoročno se je zadolžila, čeprav je presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil, za likvidnostni posojili, ki ju ni odplačala v letu najema, ni pridobila soglasij Ministrstva za finance, sklenila je dogovore, ki imajo naravo dolgoročne zadolžitve, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ter se zadolžila tudi za tekoče odhodke, v odloku o proračunu ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, od javnega podjetja in gospodarske družbe, katerih ustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njune zadolženosti, Ministrstvu za finance ni posredovala popolnih podatkov in vseh potrebnih dokumentov o stanju zadolženosti občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, ni izvajala celovitega nadzora nad financiranjem dejavnosti javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest ter ni sklenila letne pogodbe za tekoče vzdrževanje cest.

Računsko sodišče je od Občine Šentrupert zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino