Računsko sodišče Republike Slovenije

Med 4. in 7. novembrom 2019 je na Nacionalnem revizijskem uradu Združenega kraljestva v Londonu potekala konferenca Young EUROSAI (YES) 2019. Glavna tema konference je bilo vprašanje, kako naj vrhovne revizijske institucije (VRI) ohranijo svojo vlogo in pomen v času vedno hitrejših sprememb in vse bolj naraščajočega pomena digitalizacije. Namen konference je bila izmenjava izkušenj evropskih VRI skupaj z mreženjem mlajše generacije revizorjev. Pri tem so se udeleženci in vabljeni strokovnjaki osredotočili predvsem na izzive, s katerimi se VRI že soočajo in s katerimi se bodo soočale v bližnji prihodnosti ter na načine, s katerimi se odzivajo oz. pripravljajo nanje.

Revizorja računskega sodišča Jaka Kosmač in Ruti Rous med izvedbo delavnice na konferenci Young EUROSAI (YES) 2019

Na konferenci sta sodelovala tudi revizorja računskega sodišča, ki sta skupaj s kolegi VRI Nemčije vodila delavnico z naslovoma Boljša vsebina z boljšo komunikacijo in Izziv spreminjanja informacijskih navad. V svoji predstavitvi sta se osredotočila na svež pristop računskega sodišča pri določanju in izboru trajnostno pomembnih tem ter revizij prihodnosti s širšega področja informacijske tehnologije. Obenem sta predstavila aktualne komunikacijske oblike in kanale, prek katerih računsko sodišče komunicira z javnostmi.

Skupinska fotografija udeležencev konference Young EUROSAI (YES) 2019


Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel se je v sredo, 6. novembra 2019, udeležil 5. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri sta sodelovala tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.

Na sestanku, ki je tokrat potekal v Ribnici, so županje in župani razpravljali o policentričnem razvoju Slovenije s poudarkom na zagotavljanju storitev za državljanke in državljane na področju celotne Slovenije in realokaciji institucij države za razporeditev delovnih mest javnega sektorja države. Obravnavali so tudi dopolnjena osnutka pokrajinske zakonodaje.

Predsednik računskega sodišča je v zvezi s procesom ustanavljanja pokrajin izpostavil nekatera odprta vprašanja, kot so financiranje pokrajin, zagotavljanje primernega kadra in financiranje slovenskih občin pred in po ustanovitvi pokrajin.

Med drugim se je osredotočil na policentrični razvoj in poudaril, da vsi državljani niso v enakopravnem položaju, saj nimajo enakega dostopa do storitev najširšega splošnega pomena. Izpostavil je tudi problematiko izrazitega staranja prebivalstva, slabega omrežja javnega transporta, nizke investicijske moči države in slabega preverjanja učinkov rešitev na državni ravni. Po njegovem mnenju bi negativen trend centralizacije  lahko omejili s povečanjem delovnih mest na podeželju, spremembo davčnega režima in zagotavljanjem davčnih spodbud ter teritorialno prisotnostjo države na območju celotne Slovenije.


Računsko sodišče je s podporo TAIEX konec oktobra 2019 sodelovalo v misiji strokovnjakov držav članic EU v Skopju v Severni Makedoniji, na kateri je predstavilo izkušnje pri nadzoru nad financiranjem političnih strank in volilnih kampanj.

Na delovni konferenci, kjer je bilo prisotnih čez 24 udeležencev iz Severne Makedonije, sta revizorki računskega sodišča predstavili Zakon o političnih strankah in Zakon o volilni in referendumski kampanji, proces revidiranja političnih strank in volilnih kampanj, vsebino poročil, ki jih posredujejo politične stranke in organizatorji volilne kampanje, poglavitna tveganja kot so določena v podrobnih načrtih za revizije in glavne ugotovitve iz preteklih revizij. Med udeleženci je potekala konstruktivna debata v smeri iskanja rešitev za ustrezne normativne rešitve in prakse za učinkovit nadzor nad financiranjem političnih strank in volilnih kampanj v Severni Makedoniji.

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument EU, ki nudi podporo državam prejemnicam pomoči pri prilagajanju nacionalne zakonodaje zakonodaji EU in njenemu izvajanju.

Udeleženci enega izmed sestankov v okviru delovne konference


Med 22. in 24. oktobrom 2019 poteka v Luksemburgu konferenca o biotski raznovrstnosti, ki jo organizirata EUROSAI delovna skupina za okoljsko revidiranje (EUROSAI WGEA) in Evropsko računsko sodišče (ECA).

Računsko sodišče sodeluje na konferenci s predstavitvijo revizijskega poročila Učinkovitost varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami. Invazivne tujerodne vrste so živali, rastline, glive ali mikroorganizmi, ki ogrožajo ali imajo škodljive vplive na biotsko raznovrstnost. Povzročajo lahko tudi druge vrste škodljivih vplivov, na primer na področju zdravja, infrastrukture, gozdarstva in kmetijstva.

Na konferenci strokovnjaki izmenjujejo izkušnje o aktualnih trendih stanja biotske raznovrstnosti in evropskih politikah, obenem pa na njej potekajo številne razprave o priložnostih in izzivih na področju revidiranja biotske raznovrstnosti. Na 17. letnem srečanju EUROSAI WGEA bodo člani razpravljali tudi o strateškem programu za obdobje 2020–2023 in o morebitnih prihodnjih skupnih revizijah.

Udeleženci letošnje konference (Foto: ECA)


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic