Računsko sodišče Republike Slovenije

V okviru spomladanskega srečanja delovne skupine EUROSAI za okoljsko revidiranje (EUROSAI WGEA) je 7. in 8. maja 2019 na Cipru potekal izobraževalni seminar o prehodu od upravljanja z odpadki na krožno gospodarstvo.

Dvodnevni izobraževalni seminar v organizaciji VRI Cipra in VRI Estonije je bil osredotočen na trende in vlogo vrhovnih revizijskih institucij pri prehodu od tradicionalnega zbiranja in odstranjevanja odpadkov do krožnega gospodarstva in preprečevanja nastajanja odpadkov. Udeležilo se ga je približno 50 revizorjev različnih evropskih VRI ter evropski in mednarodni gostje ter opazovalci.

Skupinska fotografija

Predstavnika računskega sodišča sta na srečanju sodelovala s predstavitvijo revizijskega poročila Sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadnih nagrobnih sveč, in z vodenjem razprave o izvedbi morebitne ponovne skupne mednarodne revizije na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov.


Na prošnjo Državne revizijske komisije (DKOM) smo v ponedeljek, 20. 5. 2019, na študijski obisk na računsko sodišče sprejeli gruzijsko delegacijo, s katero DKOM izvaja twinning projekt glede pravnega varstva v okviru približevanja Gruzije Evropski uniji. Slovenija je skupaj z Avstrijo oz. avstrijsko zvezno agencijo za javno naročanje (Bundesbeschaffung) partner pri omenjenem projektu.

Udeleženci srečanja na računskem sodišču

Predstavili smo jim organizacijo, pristojnosti in delo računskega sodišča ter podrobnosti sistema javnega naročanja v Sloveniji in Evropski uniji ter vlogo in izzive računskega sodišča pri izvajanju revizij javnega naročanja. Z zanimanjem so prisluhnili tudi trajnostno naravnanim ciljem računskega sodišča tako v smislu revizij kot tudi ostalih projektov, kot so npr. čebelnjak na strehi računskega sodišča in donacija drevesa s strani zaposlenih.

Gruzijsko delegacijo so sestavljali poslanci gruzijskega parlamenta in predstavniki vladne administracije, agencije za varstvo konkurence, centralnega nabavnega organa ter twinning projekta.


Prejšnji teden se je v Dravogradu predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel srečal z aktualnimi županjami slovenskih občin. Tokratno srečanje Kluba županj pri Skupnosti občin Slovenije je gostila županja Občine Dravograd Marijana Cigala.

Razpravljali so o različnih problemih občin, večinoma s področja sociale, ena od najbolj perečih tem so stroški, ki naraščajo in so nedorečeni.

Predsednik Vesel je poudaril, da se v Sloveniji prebivalstvo zelo hitro stara in da velik del tega bremena pade na občine. Izpostavil je, da bi bilo treba z vlado doreči minimalni obseg javnih storitev, ki jih lahko vsak državljan pričakuje. Ocenil je še, da je neposredni stik računskega sodišča z župani in županjami izjemnega pomena, saj je izmenjava izkušenj pomembna, prav tako računsko sodišče revizije oblikuje tudi na podlagi županskih pobud.


Na računskem sodišču smo med 14. in 16. majem 2019 gostili predstavnika Nacionalnega revizijskega urada Malte (NAO Malta). V okviru nadaljevanja v lanskem letu dogovorjene in uspešno izvedene kadrovske izmenjave med vrhovnima revizijskima institucijama sta predstavnika NAO Malta spoznala našo institucijo in delo, med seboj pa smo izmenjali tudi konkretne izkušnje in skušali odgovoriti na številna vprašanja, ki se porajajo pri načrtovanju, pripravi in objavi revizijskih poročil. Tudi tokrat se je pri predstavitvah in diskusijah po posameznih kabinetih in oddelkih pokazalo, da se tako VRI Malte kot VRI Slovenije pri svojem delu soočata s precej podobnimi izzivi. Praktično sodelovanje med obema institucijama je dragoceno zaradi izmenjave pomembnih izkušenj in najboljših praks, zlasti v luči številnih podobnosti in skupnih vrednot, ki jih imamo.


Predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel je predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju danes predstavil bistvene ugotovitve poročila o delu za leto 2018 in poudaril ključne podatke glede javnofinančnih razmer v Sloveniji.

Predsednik računskega sodišča je v pogovoru s predsednikom Republike Slovenije pojasnil, da v revizijskih razkritjih zaznavamo potrebo po določenih zakonodajnih spremembah. Med drugim po 25 letih izkušenj in delovanja ugotavljamo, da je dozorel čas za oblikovanje sprememb Zakona o računskem sodišču z namenom prilagajanja novim razmeram in ohranitvi učinkovitosti delovanja naše vrhovne revizijske inštitucije v državi. V pogovoru ga je še seznanil, da se računsko sodišče v zadnjem času osredotoča na teme, ki se neposredno dotikajo trajnostnih vsebin, kot so okolje, zdravje, prehrana, in na revizije, ki se nanašajo na sistemske spremembe.

Poročilo o delu 2018


V tem tednu je potekalo delovno srečanje koordinatorjev za mednarodne zadeve vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav članic, kandidatk članic in potencialnih držav kandidatk EU ter ECA. Namen vsakoletnega sestanka je priprava zasedanja Kontaktnega odbora, ki se ga udeležujejo predsedniki VRI v okviru Evropske unije.

Na sestanku je bila tako potrjena osrednja tema zasedanja, ki bo potekalo junija 2019 v Varšavi - Digitalna Evropa: Izzivi in priložnosti za VRI EU; v okviru tega pa bosta izvedeni dve razpravi: Izzivi izvajanja revizij smotrnosti poslovanja, povezanih z EU in nacionalnimi programi na področju e-uprave in kibernetske varnosti ter Izzivi VRI EU pri revizijah digitalizacije in uporabi digitalnih virov pri revizijah.

Predsednik Vesel je bil ponovno povabljen k aktivnemu sodelovanju na dogodku kot eden izmed osrednjih govorcev v razpravah. Drugi del sestanka v Bukarešti je bil namenjen obravnavi aktivnosti delovnih skupin in zadolžitvi prihajajočih odborov ter klasifikaciji aktivnosti. Na sestanku so bili sprejeti tudi nekateri organizacijski predlogi in odločitve za naslednje predvidene dogodke ter drugi strateški in procesni dokumenti. Računsko sodišče je v razpravi ponovno izpostavilo bistvo neformalnega sestanka predsednikov VRI, ki se je na preteklih dveh zasedanjih predsednikov izkazal kot dobro orodje za bolj neposreden pretok relevantnih informacij med generalnimi državnimi revizorji oziroma vodji VRI. Sestanek je bil izkoriščen tudi kot priložnost za dogovore o drugih, predvsem dvostranskih dogovorih o aktivnostih med VRI.


Pretekli teden je na sedežu OECD potekal Globalni forum za boj proti korupciji in integriteto (OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum). Vsakoletno zasedanje je bilo tokrat osredotočeno na tveganja in priložnosti novih tehnologij za preprečevanje korupcije in integritete. V številnih vzporednih razpravah različnih strokovnjakov so se preko že znanih praks iskale dobre in slabe lastnosti hitro napredujočih tehnologij. Kot poseben element tveganja je bila izpostavljena anonimnost v digitalnem svetu, ki posledično vpliva na kredibilnost virov informacij. Generalni sekretar je dogodek povzel kot izmenjavo načinov zagotavljanja digitalne integritete vseh pristojnih organov.

V petek, 22. marca 2019, pa je potekalo tudi drugo letno zasedanje Združenja revizorjev OECD (Meeting of the Auditors Alliance), poseben forum za notranje in zunanje revizorje v javnem sektorju, ki si delijo vpogled in strokovno znanje o svojih revizijah v praksah. Letno zasedanje v okviru OECD združuje revizorje javnega sektorja, ustvarja prostor za koristno izmenjavo najboljših praks in premagovanje izzivov pri revizijah javnega sektorja, omogoča institucionalna partnerstva v duhu vzajemnega učenja in ciljnega sodelovanja, ki ustrezajo potrebam in veščinam različnih revizorjev in revizijskih subjektov. Lansko leto je potekalo prvo srečanje, na katerega je bil predsednik Vesel povabljen kot eden izmed govorcev ustanovnega zasedanja. Glavne teme tokratnega srečanja so bile revizije v dobi digitalnih motenj, strateške revizijske analize za varovanje integritete, impulzni govorniki in vpogled občinstva, inovacije v reviziji in uporaba novih tehnologij, umetna inteligenca ter avtomatizacija revizij. Poleg predstavnikov vrhovnih revizijskih institucij ter drugih organizacij iz Evrope, Azije, Avstralije, Severne in Južne Amerike ter Afrike so v vzporednih razpravah svoje izkušnje in vizije predstavili tudi EUMETSAT, SIGMA, Institut notranjih revizorjev ter OECD.

Generalna državna revizorka Finske Tytti Yli-Viikari in predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel

Ob robu zasedanja je računsko sodišče izkoristilo priložnost za številne bilateralne pogovore z najvišjimi predstavniki vrhovnih revizijskih institucij in drugih organizacij ter se srečalo s stalno predstavnico RS pri OECD.


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic