Računsko sodišče Republike Slovenije

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je 26. maja 2020 sprejel predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, ki mu je predstavil najpomembnejše vidike delovanja računskega sodišča in poročilo o delu v letu 2019.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in predsednik državnega zbora Igor Zorčič (Fotografija: Državni zbor/Matija Sušnik)

Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnosti in državni zbor o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobrih praks poslovanja svetuje, kako naj uporabniki javnih sredstev izboljšujejo svoje poslovanje. Temu poslanstvu je računsko sodišče sledilo tudi v preteklem letu, v katerem je izdalo 62 revizijskih poročil in 23 porevizijskih poročil ter 112 redvidirancem izreklo skupno 85 mnenj.

Udeleženci srečanja med pogovorom (Fotografija: Državni zbor/Matija Sušnik)

Poleg ključnih rezultatov je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel na srečanju izpostavil tudi izzive, s katerimi se srečuje računsko sodišče in so povezani tudi s številnimi pobudami državljanov, ki jih prejemajo v aktualnih razmerah. Predsednika sta v pogovoru naslovila tudi obravnavo revizijskih in porevizijskih poročil v državnem zboru ter potrebo po spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču. Predlog zakona, ki je trenutno v obravnavi v državnem zboru, daje več možnosti za hitrejše odzivanje, boljši dostop do potrebnih podatkov in informacij, učinkovitejše in bolj ekonomično delo ter širi nabor subjektov, ki jih računsko sodišče lahko revidira.

Prilogi:
Infografike ključnih rezultatov
Poročilo o delu 2019


Vlada Republike Slovenije je sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)1 (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ).

Sklep Vlade Republike Slovenije bo začel veljati 1. junija 2020, kar pomeni, da se bodo s tem dnem upravni in drugih javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ, kar velja tudi za roke, ki so bili revidirancem določeni na podlagi Zakona o računskem sodišču2.

S 1. junijem preneha veljati začasna prekinitev teka roka, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Povezava: Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)


1 Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20.

2 Uradni list RS, št. 11/01, 109/12.


7. in 8. aprila 2020 je VRI Estonije, ki predseduje delovni skupini, organizirala dvodnevni Izobraževalni seminar o trajnostni energiji. Vsakoletno pomladansko srečanje, ki sicer poteka v eni od evropskih držav, se je tokrat odvijalo v krajši obliki - kot videokonferenca, ki jo je bilo mogoče spremljati od doma. Temu primerno je bila tudi udeležba letos približno tretjino večja - udeležilo se ga je več kot 60 revizorjev različnih evropskih VRI ter evropski in mednarodni gostje in opazovalci.

Predstavnika računskega sodišča sta spremljala predstavitve mednarodnih strokovnjakov (EIB, Institut za trajnostno energijo iz Malte) in predstavitve različnih revizij evropskih VRI, ki so delile svoje izkušnje na tem področju.

Več o sestanku in predstavitvah je dostopno na spletnem mestu delovne skupine:
https://www.eurosaiwgea.org/meetings/Pages/Spring-Session-on-Sustainable-Energy.aspx

Udeleženci srečanja


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic