Računsko sodišče Republike Slovenije

Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnosti in državni zbor o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobrih praks poslovanja svetuje, kako naj uporabniki javnih sredstev izboljšujejo svoje poslovanje.

Temu poslanstvu je računsko sodišče sledilo tudi v preteklem letu, v katerem je izdalo 62 revizijskih poročil in 23 porevizijskih poročil ter 112 redvidirancem izreklo skupno 85 mnenj. Poročila računskega sodišča so bila praviloma deležna pozornosti javnosti, na izjemno velik odmev pa so naletele ugotovitve računskega sodišča o kritičnemu pomanjkanju pravnega okvira sistema dolgotrajne oskrbe. O prepoznavnosti računskega sodišča in pomembnosti njegovega dela priča tudi 395 prejetih pobud za izvedbo revizij. V okviru svetovalne vloge pa je računsko sodišče v preteklem letu pripravilo 123 pisnih odgovorov, s katerimi je svetovalo uporabnikom javnih sredstev in tako preventivno vplivalo na bodoče ravnanje z javnimi sredstvi.

Računsko sodišče je v letu 2019 v več primerih opozorilo na zakonske in sistemske nejasnosti, ki jih je zaznavalo pri izvajanju svojih pristojnosti, izpostavilo pa je tudi potrebo po spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču. Predlog zakona, ki je trenutno v obravnavi v državnem zboru, daje več možnosti za hitrejše odzivanje, boljši dostop do potrebnih podatkov in informacij, učinkovitejše in bolj ekonomično delo ter širi nabor subjektov, ki jih računsko sodišče lahko revidira.

Prilogi:
Infografike ključnih rezultatov
Poročilo o delu 2019

Več o poročilih o delu >


Obveščamo vas, da so dne 29. 3. 2020 z uveljavitvijo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)1 (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) prenehali teči roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnih upravnih zadevah2, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov.

Navedena določba ZZUSUDJZ velja tudi za roke določene na podlagi Zakona o računskem sodišču3, kar pomeni, da so 29. 3. 2020 prenehali teči vsi roki, ki so bili revidirancem določeni na podlagi Zakona o računskem sodišču.

Roki bodo ponovno začeli teči naslednji dan po prenehanju izrednih razmer na podlagi 2. člena ZZUSUDJZ, o čemer bo Vlada Republike Slovenije izdala ugotovitveni sklep in ga objavila v Uradnem listu RS.


1 Uradni list RS, št. 36/20.

2 Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13.

3 Uradni list RS, št. 11/01, 109/12.


Vrhovna revizijska institucija Združenega kraljestva – National Audit Office, ki je lani novembra gostila konferenco Young EUROSAI (YES) 2019, je nadaljevala z delom, začetim na konferenci, in pripravila ter uredila zaključke, ki si jih lahko ogledate v spodnjem videu oziroma preberete na spodnji povezavi. Osrednji temi konference sta bili komunikacija ugotovitev z javnostmi in izzivi, s katerimi se pri tem vrhovne revizijske institucije srečujejo.

Predstavnika računskega sodišča sta na konferenci skupaj s predstavniki nemške VRI vodila delavnico s skupnima naslovoma »Boljša vsebina z boljšo komunikacijo« in »Izziv spreminjanja informacijskih navad«. V svoji predstavitvi sta se v prvem delu osredotočila na nov svež pristop računskega sodišča pri določanju in izboru trajnostno pomembnih tem ter revizij prihodnosti s širšega področja informacijske tehnologije. V drugem delu pa sta predstavila nove komunikacijske oblike in kanale, prek katerih računsko sodišče danes komunicira s širšo javnostjo, kar je bilo med udeleženci še posebej dobro sprejeto. V poročanju na konferenci in tudi na družbenem omrežju Twitterju je bilo računsko sodišče večkrat pohvaljeno za svoje infografike in animirane videe.

Generalni državni revizor Združenega kraljestva Gareth Davies je v pismu predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu sporočil, da so se predstavniki na konferenci dotaknili številnih pomembnih vprašanj, ki jih bodo morale po njegovem mnenju vrhovne revizijske institucije v prihodnje upoštevati. Pri tem pa je dodal, da si želi, da se razprava o teh temah ne bi zaključila s konferenco, ampak da bi o izpostavljenih temah razpravljali na vseh ravneh, vključno z naslednjim kongresom EUROSAI in na naslednji konferenci Young EUROSAI.

Računsko sodišče meni, da je skupno sodelovanje vrhovnih revizijskih institucij, izmenjava dobrih praks in tudi težav pomembno za doseganje večjih učinkov izvedenih revizij in s tem boljšo porabo javnega denarja.

Povezava


Obveščamo vas, da zaradi preprečevanja širjenja epidemije od 16. 3. 2020 dalje do preklica osebno ni več mogoče oddajati pošiljk na sedežu Računskega sodišča Republike Slovenije (Slovenska cesta 50, Ljubljana). Priporočamo, da se v čim večji meri poslužujete poslovanja preko e-pošte, še vedno pa sprejemamo tudi vse pošiljke, poslane po navadni pošti.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic