Računsko sodišče Republike Slovenije

Julija 2019 je bilo objavljeno skupno revizijsko poročilo o določitvi in uspešnosti upravljanja z morskimi varovanimi območji v Sredozemskem morju. Gre za skupno revizijo 7 držav članic EUROSAI WGEA (delovna skupina za okoljsko revidiranje): VRI Albanije, Cipra, Grčije, Malte, Portugalske, Francije in Slovenije. Pri tem je prvih 5 držav revizijo opravilo v letu 2018 v skupno dogovorjenem obsegu, VRI Francije in računsko sodišče pa sta prispevala ugotovitve iz že prej opravljenih revizij.

Namen skupne revizije je bil ugotoviti, kako uspešno navedene države varujejo biotsko raznovrstnost v Sredozemskem morju. Skupno revizijsko poročilo tako opisuje ugotovitve in podaja priporočila iz naslednjih področij:

  • zakonodajni okvir, ki ureja upravljanje z morskimi varovanimi območji,
  • okvir, ki ga nudijo nacionalne strategije za upravljanje s temi območji,
  • presoje, na podlagi katerih so bila območja določena,
  • sprejem in uresničevanje načrtov za upravljanje s temi območji in
  • spremljanje izvajanja ukrepov in nadzor v morskih varovanih območjih.

Računsko sodišče je za skupno revizijsko poročilo prispevalo ugotovitve s področja nadzora iz revizije učinkovitosti upravljanja Jernejevega kanala, ki je del zavarovanega območja Krajinski park Sečoveljske soline in del območij Nature 2000.

Pogled na Jernejev kanal v letu 2016

Povezave:


Uspešno praktično sodelovanje računskega sodišča in VRI Malte se je po obisku predstavnikov Nacionalnega revizijskega urada Malte na računskem sodišču v maju nadaljevalo v juliju 2019 s povratnim obiskom predstavnika računskega sodišča na sedežu VRI Malte v Floriani na Malti.

Računsko sodišče je na Malti predstavilo področje lokalne samouprave v Sloveniji, pristojnosti računskega sodišča pri revidiranju lokalne samouprave in dobre prakse pri sistemskih revizijah lokalne samouprave. Del srečanja je bil tudi obisk pristojnega ministrstva za lokalno samoupravo, ki je bil priložnost za izmenjavo stališč glede problematike implementacije Evropske listine o lokalni samoupravi ter prednostih in slabostih vzpostavitve minimalnih standardov, ki jih morajo zagotoviti lokalne skupnosti. Obisk je omogočil tudi vpogled v konkretne delovne procese, ki pripomore k uporabi najučinkovitejših metod delovanja institucije.

Računsko sodišče namerava tudi v prihodnje nadaljevati z bilateralnimi izmenjavami z ostalimi vrhovnimi revizijskimi institucijami, saj prinaša tako sodelovanje in izmenjava konkretnih izkušenj številne prednosti za vse sodelujoče.

Generalni državni revizor Malte Charles Deguara, revizor računskega sodišča Luka Ramovš in namestnik generalnega državnega revizorja  Malte Noel Camilleri


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic