Računsko sodišče Republike Slovenije

V sodelovanju z mednarodno organizacijo Center za razvoj financ (CEF) smo na računskem sodišču 11. decembra 2019 sprejeli delegacijo notranjih revizorjev javnega sektorja Gruzije. Med udeleženci so bili tako predstavniki ministrstev kot tudi Nacionalne banke Gruzije in vrhovne revizijske institucije Gruzije. Izobraževanje revizorjev je del projekta izmenjave strokovnega znanja in primerov dobre prakse, ki povečuje pomen in pomembnost stroke notranje revizije. Na sestanku smo jim predstavili našo organizacijo, pristojnosti, izkušnje in napore, ki jih vlagamo v bolj trajnosten način našega življenja in dela.

Udeleženci srečanja na računskem sodišču


Osrednji dogodek v okviru letošnjega tedna boja proti korupciji je bila okrogla miza Komisije za preprečevanje korupcije z naslovom Politični vplivi v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti. V razpravi, ki jo je povezovala Katja Mihelič Sušnik s Komisije za preprečevanje korupcije, so sodelovali državni sekretar na ministrstvu za finance dr. Metod Dragonja, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Bogomir Kovač, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković, pravnik Gorazd Podbevšek in predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec

Uvodna nagovora sta podala Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je izpostavil dve reviziji računskega sodišča s področja učinkovitosti upravljanja državnega premoženja, ki sta še v teku, in sicer revizijo učinkovitosti izplačevanja prejemkov v gospodarskih družbah v lasti države in lokalne skupnosti ter revizijo učinkovitosti poslovanja SDH, d. d., pri upravljanju kapitalskih naložb. Obenem je poudaril, da je treba v podjetjih v državni lasti zagotoviti imenovanje ustreznih strokovnjakov na ključna mesta in pri upravljanju poleg dohodkovnega vidika upoštevati tudi širše družbene cilje.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel med uvodnim nagovorom


Računsko sodišče vedno bolj razvija in poglablja bilateralne odnose z vrhovnimi revizijskimi institucijami (VRI) z izmenjavo mnenj, izkušenj in zaposlenih ter z izvajanjem skupnih revizij in sodelovanjem pri organizaciji skupnih mednarodnih dogodkov. V oktobru 2019 se je v okviru praktičnega sodelovanja na Finskem mudila predstavnica računskega sodišča, v tednu med 2. in 6. decembrom 2019 pa smo na računskem sodišču v okviru nadaljevanja uspešne izmenjave strokovnjakov gostili predstavnika VRI Finske.  

Svetovalec za revizije smotrnosti poslovanja VRI Finske Visa Paajanen je na računskem sodišču spoznal tako konkretne revizijske prakse in procese kot tudi izzive, s katerimi se srečujemo. Med predstavitvami in številnimi strokovnimi razpravami smo izmenjali tako naše izkušnje kot znanje. Ob koncu tedna je revizorjem računskega sodišča predstavil tudi svoje ugotovitve in na podlagi zbranih informacij o naših procesih tudi predloge za nadaljnje delo in možne odgovore na izzive, s katerimi se srečujemo tako pri načrtovanju kot izvrševanju naših pristojnosti.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in svetovalec za revizije smotrnosti poslovanja VRI Finske Visa Paajanen


Računsko sodišče je letos kot partner sodelovalo v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki je potekal med 18. in 22. novembrom 2019 pod okriljem največje svetovne organizacije za boj proti finančnim prevaram (ACFE). Cilj projekta je izmenjava najboljših praks ter spodbujanje vodilnih in zaposlenih na poslovnem in javnem področju, študentov in drugih interesnih skupin, da delujejo proaktivno v smeri zmanjšanja učinkov prevar, korupcije in drugih vrst gospodarskega kriminala v našem lokalnem okolju ob upoštevanju pristojnosti, ki jih imajo posamezne institucije. Poglavitni prispevek vrhovnih revizijskih institucij pa je predvsem povečevanje preglednosti procesov upravljanja in prevzemanja odgovornosti pristojnih oseb za odločanje pri izvrševanju proračunske in druge javne porabe.

Otvoritvena slovesnost

Na otvoritveni slovesnosti na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je imela uvodni nagovor dr. Sandra Damijan, predsednica in članica Svetovalnega odbora krovne organizacije ACFE, so sledili krajši nagovori vseh podpisnikov skupne izjave partnerjev o sodelovanju v pobudi Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2019, katere podpisnik je tudi računsko sodišče. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je izpostavil prizadevanja računskega sodišča za večjo učinkovitost delovanja nadzornih institucij pri boju s prevarami in sodelovanje z organi, ki so pristojni ali pa lahko vplivajo na pregon kaznivih dejanj.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel na otvoritveni slovesnosti

Okrogla miza Na sledi denarju – mladi in korupcija

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel se je udeležil tudi okrogle mize Na sledi denarju – mladi in korupcija, ki so jo organizirali študentje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Na okrogli mizi so sodelovali tudi Lidija Hren, vodja preiskovalne skupine EkstraVisor pri TV Slovenija, Boris Štefanec, predsednik komisije za preprečevanje korupcije in Goran Novković, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

Sodelujoči na okrogli mizi Na sledi denarju – mladi in korupcija

Finančne prevare in korupcija

Fakulteta za varnostne vede je organizirala predavanja na temo finančnih prevar in korupcije. Svetovalec vrhovnega državnega revizorja mag. Peter Premrl je predstavil organizacijo, pristojnosti in delo računskega sodišča in izpostavil pomembno vlogo računskega sodišča pri sodelovanju izmenjavi informacij med organi. S konkretnimi primeri revizij pa so bile študentom prikazane tudi uporabe infografik in možnosti iskanja informacij na novem spletnem mestu računskega sodišča, kar jim je lahko v pomoč pri njihovem nadaljnjem študiju.

Predstavitev dela računskega sodišča na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru (Foto: Deloitte Slovenija)

Goljufije v zdravstvu in problem korupcije v sistemu javnega naročanja

V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah je potekal tudi dogodek na temo goljufij v zdravstvu in problemov korupcije v sistemu javnega naročanja. V razpravi, ki jo je vodil dr. Bojan Dobovšek s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, je delil izkušnje tudi svetovalec predsednika računskega sodišča Borut Smrdel, ki je predstavil ugotovitve, ki izhajajo iz opravljenih revizij računskega sodišča na področju zdravstva. V pogovoru so sodelovali tudi Mirjan Hren iz komisije za preprečevanje korupcije, Boštjan Slak iz Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru ter Aleš Behram iz Deloitte Slovenija.

Predstavitev ugotovitev, ki izhajajo iz opravljenih revizij računskega sodišča na področju zdravstva (Foto: Deloitte Slovenija)

Osrednja konferenca z razglasitvijo najboljšega študentskega videa na temo korupcije

Na osrednji konferenci v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah so razglasili zmagovalca tekmovanja  za najboljši video, video z naslovom Opazi in spregovori, ki so ga izdelali študentje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Eva Strmole, Špela Rojht, Nejc Jarm in Jure Klenovšek.


V ponedeljek, 25. novembra 2019, smo na računskem sodišču gostili študentke in študente prava, ki so se udeležili strokovne ekskurzije v organizaciji Kariernega centra Evropske pravne fakultete Nove univerze.

Študentke in študentje med predstavitvijo na računskem sodišču

Karierni center predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto in potencialnimi delodajalci. V predstavitvi smo jim orisali organizacijo in delo računskega sodišča ter prikazali vpogled v delo revizorjev in izvajanje pristojnosti računskega sodišča. Podrobneje so spoznali tudi strukturo zaposlenih po področjih in izobrazbi, možnosti za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje ter zaposlitvene možnosti.

Skupinska fotografija udeležencev s predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic